چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران , 2019-08-26

Title : ( بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra )

Authors: fatemeh maghsoudipourzeidabadi , Parissa Taheri ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تولید آنزیمهای ...

Keywords

سلولاز و ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076451,
author = {Maghsoudipourzeidabadi, Fatemeh and Taheri, Parissa},
title = {بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra},
booktitle = {چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران},
year = {2019},
location = {ساری, IRAN},
keywords = {سلولاز و ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra
%A Maghsoudipourzeidabadi, Fatemeh
%A Taheri, Parissa
%J چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران
%D 2019

[Download]