بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Parissa Taheri


موارد یافت شده: 252

1 - Antifungal and antivirulence effects of Citrus sinensis essential oil on Alternaria pathogens in orange (چکیده)
2 - اثر اسانس سرو کوهی در کنترل قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی (چکیده)
3 - Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani via affecting antioxidants and cell wall reinforcement (چکیده)
4 - بررسی خاصیت بیوکنترلی قارچ خوراکی دارویی Lentinus edodes در شرایط آزمایشگاه علیه فوزاریم بیماریزا در گندم (چکیده)
5 - ارزیابی اثر آنتاگونیستی قارچ Lentinus edodes در شرایط آزمایشگاه علیه گونه Fusarium pseudograminearum در گندم (چکیده)
6 - First report of Trichothecium roseum causing pink mould on strawberry fruit in Iran (چکیده)
7 - The effect of rhizosphere bacteria investigation on biocontrol or induction of wheat resistance against root and crown rot fungus of wheat, Fusarium culmorum (چکیده)
8 - Efficacy of ergosterol peroxide obtained from the endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis against Rhizoctonia solani (چکیده)
9 - New phosphorus-nitrogen compounds: synthesis, spectroscopic characterization and fungicide studies (چکیده)
10 - تاثیر برخی از عناصر کم مصرف بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
11 - The genus Acrophialophora: History, phylogeny, morphology, beneficial effects and pathogenicity (چکیده)
12 - بررسی اثر ترکیبا ت بیولو ژیکی و شیمی ایی علیه گونه های آلترنا ریای بیما ریز ا در گوجه فرنگی (چکیده)
13 - Function of the endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis, methionine, and nitric oxide in wheat resistance induction against Fusarium graminearum via interplay of reactive oxygen species and iron (چکیده)
14 - The role of oxidative burst, antioxidant genes and enzymes in association with callose in tomato reaction to various taxonomic groups of Rhizoctonia spp. (چکیده)
15 - تنوع قارچ های اندوفیت لوبیا در استان های فارس و خراسان رضوی (چکیده)
16 - تاثیر منابع غذایی وpHبر وضعیت رشدی وفعالیت آنتاگونیستیAcrophialophora jodhupurensisعلیه Rhizoctonia solani (چکیده)
17 - جداسازی وشناسایی قارچ های اندوفیت و عامل بیماری پوسیدگی اندام های زیرزمینی لوبیاو بررسی امکان مهار زیستی Rhizoctoniasolani (چکیده)
18 - بررسی خواص ضد قارچی برخی قارچ های خوراکی و دارویی راسته Agaricales علیه Fusarium graminearum بیماریزا درگندم (چکیده)
19 - Application of essential oils to control some important fungi and bacteria pathogenic on cereals (چکیده)
20 - BIOLOGICAL CONTROL OF TOMATO DAMPING-OFF CAUSED BY RHIZOCTONIA SOLANI BY USING NATIVE ANTAGONISTIC BACTERIA (چکیده)
21 - Defense activation in wheat against Xanthomonas translucens via application of biological and chemical inducers (چکیده)
22 - تنوع ژنتیکی و بیماریزایی دایه‌های Xanthomonas translucens عامل لکه نواری باکتریایی گندم در استان‌های خراسان (چکیده)
23 - An endophytic bacterium with biocontrol activity against important wheat pathogens (چکیده)
24 - بررسیاثرضد قارچی عصاره الکلی برگ گیاه زیتون تلخ علیه گونه های آلترناریا بیماریزا در گوجه فرنگی (چکیده)
25 - Effect of natural compounds in management of post-harvest fungal diseases (چکیده)
26 - Effect of plant products against seedborne fungal diseases (چکیده)
27 - ارزیابی فعالیت ضدقارچی فرم های نانو و توده ای مس اکسید در رقم روشن گندم (چکیده)
28 - ارزیابی تاثیر تیمار نانوذرات مس اکسید بر مهارقارچ Fusarium culmorum در گندم (چکیده)
29 - ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی برخی از عصارههای گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاهی در برابر Xanthomonas translucens (چکیده)
30 - فعالیت ضد قارچی برخی از عصاره های گیاهی علیه جدایه های قارچ Fusarium spp.بیماریزا در گندم (چکیده)
31 - تثیر اسانس گونه‌های مختلف گیاهی در مقایسه با قارچکش مانکوزب متالاکسیل در مهار لکه‌موجی گوجه‌فرنگی (چکیده)
32 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population (چکیده)
33 - Characterization of a Pyricularia grisea population from uruguay by molecular analysis (چکیده)
34 - INDUCTION OF SYSTEMIC DEFENSE RESPONSES IN RICE AGAINST THE SHEATH BLIGHT PATHOGEN RHIZOCTONIA SOLANI, BY MEANS OF RIBOFLAVIN (چکیده)
35 - RIBOFLAVIN INDUCES RESISTANCE IN RICE AGAINST RHIZOCTONIA SHEATH DISEASES BY ACTIVATING SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS LEADING TO UPREGULATION OF RICE CATIONIC PEROXIDASE AND FORMATION OF LIGNIN AS A STRUCTURAL BARRIER (چکیده)
36 - Acrophialophora jodhpurensis: an endophytic plant growth promoting fungus with biocontrol effect against Alternaria alternata (چکیده)
37 - Crosstalk of nitro-oxidative stress and iron in plant immunity (چکیده)
38 - Characterization of root endophytic Paenibacillus polymyxa isolates with biocontrol activity against Xanthomonas translucens and Fusarium graminearum (چکیده)
39 - داسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم (چکیده)
40 - Thiamine and Piriformospora indica induce bean resistance against Rhizoctonia solani: The role of polyamines in association with iron and reactive oxygen species (چکیده)
41 - اثر پوشش دهی بذر گوجه فرنگی با قارچ کتومیوم روی رشد گیاه و کنترل بیماری لکه موجی ناشی از آلترناریا (چکیده)
42 - Plant Growth-Promoting Activity of Pseudomonas aeruginosa FG106 and Its Ability to Act as a Biocontrol Agent against Potato, Tomato and Taro Pathogens (چکیده)
43 - Characterisation of rice-associated antagonistic pseudomonads and their application in combination with plant resistance inducer molecules for the control of sheath blight disease of rice (چکیده)
44 - Beneficial microorganisms in agriculture (چکیده)
45 - بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم (چکیده)
46 - Efficacy of Althaea officinalis leaf extract in controlling Alternaria spp. pathogenic on Citrus (چکیده)
47 - The role of biological and chemical inducers in activating bean defense responses against Rhizoctonia solani (چکیده)
48 - مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی کند در استان خراسان رضوی باTrichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاه وگلخانه (چکیده)
49 - The Arac‐like transcriptional regulator YqhC is involved in pathogenicity of Erwinia amylovora (چکیده)
50 - بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از اکتینومیست های جدا شده از ریشه گوجه فرنگی (چکیده)
51 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی کنجد با استفاده از قارچ تریکودرما (چکیده)
52 - Endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis induced resistance against tomato early blight via interplay of reactive oxygen species, iron and antioxidants (چکیده)
53 - Direct antagonistic activity and tomato resistance induction of the endophytic fungus Acrophialophora jodhpurensis against Rhizoctonia solani (چکیده)
54 - The antimicrobial peptide AsR416 can inhibit the growth, sclerotium formation and virulence of Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
55 - Effect of antimicrobial peptides and monoterpenes on control of fire blight (چکیده)
56 - Antifungal and Virulence-Modulating Effects of Thyme Essential Oil against Fusarium spp., Causing Wheat Diseases (چکیده)
57 - Biocontrol and plant growth promotion activities of endophytic and rhizospheric fungi from almond trees (Prunus dulcis) indigenous in the northeast of Iran (چکیده)
58 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)
59 - بیان ژنهای کیتیناز، بتا- 1 و 8 گلوکوناز و پراکسیداز در برنج تحت تیمارهای قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتریهای آنتاگونیست و القاکننده مقاومت و سیلیکات پتاسیم (چکیده)
60 - ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال بر ملانین جدایه های آلترناریای بیماریزا در مرکبات (چکیده)
61 - Identification and pathogenicity of Fusarium spp., the causal agent of wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
62 - بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra (چکیده)
63 - مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی (چکیده)
64 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی (چکیده)
65 - Disease resistance and virulence screen in Solanum tuberosum–Alternaria tenuissima interaction: the role of pathogenicity factors (چکیده)
66 - شناسایی برخی از ژنهای دخیل در بیماریزایی استرین بومی باکتری Erwinia amylovora با استفاده از روش جهشزایی تصادفی (چکیده)
67 - ارزیابی تاثیر عصاره الکلی ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم سلولاز گونه های آلترناریا بیماریزادر مرکبات (چکیده)
68 - اثر مهارکنندگی اسانس حاصل از ارقام مختلف پرتقال واجزای تشکیل دهنده آن بر کنترل قارچ آلترناریای بیماریزادر مرکبات (چکیده)
69 - بررسی قابلیت بیوکنترلی مخمر اندوفیتی جداسازی شده ازدرختان پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
70 - Effect of polyamines and nitric oxide in Piriformospora indica-induced resistance and basal immunity of wheat against Fusarium pseudograminearum (چکیده)
71 - معرفی عوامل باکتریایی آنتاگونیست به عنوان کنترل کننده های زیستی بیماری سوختگی غلاف برنج در استان مازندران (چکیده)
72 - معرفی صفات بیوکنترلی و القاء کنندگی سودوموناسهای فلورسنت فراریشه در کنترل بیماری سوختگی غلاف برنج (چکیده)
73 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
74 - Genomic, phylogenetic and catabolic re-assessment of the Pseudomonas putida clade supports the delineation of Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov (چکیده)
75 - The Role of G-proteins in Biology and Physiology of Eukaryotes (چکیده)
76 - Importance of GPCR Receptors in Fungi (چکیده)
77 - Virulence factors of Fusarium spp., causing wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
78 - Farnesol altered morphogenesis and induced oxidative burst–related responses inRhizoctonia solaniAG1-IA (چکیده)
79 - ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی علیه باکتری Erwinia amylovora و نقش آنها در اِلقای مقاومت در گلابی (چکیده)
80 - بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (چکیده)
81 - Identification of Alternaria spp. associated with tomato early blight in Iran and investigating some of their virulence factors (چکیده)
82 - بررسی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز در گونه های آلترناریای عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
83 - In Silico Interactome Network Analysis and Phylogenetic Relationship of Potato Peroxidases and Catalases (چکیده)
84 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
85 - Characterization of antagonistic microorganisms against Aspergillus spp. from grapevine leaf and berry surfaces (چکیده)
86 - Cereal diseases caused by Fusarium graminearum: from biology of the pathogen to oxidative burst-related host defense responses (چکیده)
87 - پاسخ آنتی اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
88 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی (چکیده)
89 - Identification of epiphytic yeasts and bacteria with potential for biocontrol of grey mold disease on table grapes caused by Botrytis cinerea (چکیده)
90 - اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس های گیاهی علیه گونه های مختلف قارچ آلترناریا بیماریزا در گیاهان (چکیده)
91 - مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها (چکیده)
92 - شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال (چکیده)
93 - Evaluation of resistance and the role of some defense responses in wheat cultivars to Fusarium head blight (چکیده)
94 - ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه های قارچ Fusarium (چکیده)
95 - Reactive oxygen species accumulation and homeostasis are involved in plant immunity to an opportunistic fungal pathogen (چکیده)
96 - Resistance assessment and biochemical responses of sugar beet lines against Pythium aphanidermatum, causing root rot (چکیده)
97 - Phylogenetic diversity and antagonistic traits of root and rhizosphere pseudomonads of bean from Iran for controlling Rhizoctonia solani (چکیده)
98 - Molecular identification of formae specialis and racial identity in Iranian strains of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici: detection of avirulence genes (چکیده)
99 - Sources of resistance to Phytophthora root rot within the genus Beta (چکیده)
100 - بررسی اثر ضد باکتری تعدادی عصاره گیاهی در کنترل بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانهدار در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
101 - The Effect of Citrus Essential Oils and Their Constituents on Growth of Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
102 - Endophytic fungus Piriformospora indica induced systemic resistance against rice sheath blight via affecting hydrogen peroxide and antioxidants (چکیده)
103 - Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of Bacteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovora (چکیده)
104 - Identification, virulence factors characterization, pathogenicity and aggressiveness analysis of Fusarium spp. causing wheat head blight in Iran (چکیده)
105 - جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
106 - امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه رایزوکتونیا و برخی مکانیسمهای آن (چکیده)
107 - تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) (چکیده)
108 - Reactive oxygen species and antioxidant system responses in wheat cultivars during interaction with Fusarium species (چکیده)
109 - Pseudomonas as a frequent and important quorum quenching bacterium with biocontrol capability against many phytopathogens (چکیده)
110 - Antifungal and Antiaflatoxigenic Effects of Mentha Longifolia Essential Oil Against Aspergillus Flavus (چکیده)
111 - بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره گیاهان مختلف علیه گونه های مهم قارچ Fusarium sp. عامل پوسیدگی طوقه و ریشه و بلایت سنبله گندم (چکیده)
112 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور (چکیده)
113 - کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور (چکیده)
114 - تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه (چکیده)
115 - بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه (چکیده)
116 - شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال (چکیده)
117 - ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم (چکیده)
118 - ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم (چکیده)
119 - بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
120 - القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج (چکیده)
121 - The role of nitric oxide in basal and induced resistance in relation with hydrogen peroxide and antioxidant enzymes (چکیده)
122 - دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی (چکیده)
123 - اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی (چکیده)
124 - ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora (چکیده)
125 - مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات (چکیده)
126 - تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله (چکیده)
127 - بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری زایی با توان هسته یخ در استرین های Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار (چکیده)
128 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
129 - Biocontrol mechanisms of Trichoderma harzianum against soybean charcoal rot caused by Macrophomina phaseolina (چکیده)
130 - شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
131 - Nitric oxide: a signaling molecule which activates cell wall-associated defense of tomato against Rhizoctonia solani (چکیده)
132 - شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
133 - جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
134 - شناسایی و تعیین پراکنش گونه های فوزاریم عامل بیماری بلایت خوشه جو در استان های خراسان رضوی شمالی و گلستان (چکیده)
135 - بررسی مقاومت ارقام مختلف جو به قارچ Fusarium graminearum (چکیده)
136 - شناسایی سرولوژیکی، مولکولی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک زرد کدو مسمایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
137 - Entomopathogenic fungi as promising biocontrol agents for the rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (چکیده)
138 - Antifungal activity of five plant essential oils against soil borne plant pathogenic fungi (چکیده)
139 - ارزیابی اثر مهارکنندگی اسانس گیاهان دارویی بر رشد میسلیومی قارچ آلترناریا در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
140 - Effects of Satureja hortensis essential oil on the growth and pathogenicity mechanisms of Rhizoctonia solani (چکیده)
141 - نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani (چکیده)
142 - نقش تولید تریکوتسین ها در بیماریزایی جدایه های فوزاریم در گندم (چکیده)
143 - ارزیابی فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط جدایه های بیماریزایی آنها در گندم (چکیده)
144 - ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گندم به عوامل بلایت فوزاریمی سنبله و تعیین میزان حساسیت گونه های بیمارگر به قارچ کشهای تبوکونازول و کاربندازیم (چکیده)
145 - ارزیابی ارتباط بین نوع ساختارهای آلوده کننده قارچی و بیماریزایی آنها در برهمکنش گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا و گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
146 - بررسی تنوع بیماری زایی و ژنوتیپی باکتریXanthomonas oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج (چکیده)
147 - بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (چکیده)
148 - پتانسیل کنترل بیولوژیکی قارچ Trichoderma harzianum علیه عامل بیماری پوسیدگی زغالی سویا تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (چکیده)
149 - Antifungal activity of various essential oils againstRhizoctonia solaniandMacrophomina phaseolinaas major bean pathogens (چکیده)
150 - Antifungal Activity of Five Plant Essential Oils Against Soil-borne Plant Pathogenic Fungi (چکیده)
151 - Investigating binucleateRhizoctoniainduced defence responses in kidney bean againstRhizoctonia solani (چکیده)
152 - مقایسه ی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط گروه های دو هسته ای و چندهسته ای قارچ رایزوکتونیا (چکیده)
153 - Oxidative burst and enzymatic antioxidant systems in rice plants during interaction with Alternaria alternata (چکیده)
154 - تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
155 - ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
156 - بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا (چکیده)
157 - مقایسه اثرات ضد قارچی اسانس های زیره سیاه و آویشن با قارچکشهای کربوکسین و تیابندازول در کنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچه لوبیا (چکیده)
158 - نقش رادیکالهای فعال اکسیژن درمقاومت سیب زمینی به Alternaria solani (چکیده)
159 - ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani (چکیده)
160 - اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani (چکیده)
161 - مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
162 - شناسایی باکتریهای اپی فیت مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
163 - طبقه بندی جدا یه های توکسین زا و غیر توکسین زای P. syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
164 - بررسی امکان القای مقاومت علیه پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا با استفاده از فلاونوئیدها (چکیده)
165 - Genetic Diversity of Thanatephorus cucumeris Infecting Tomato in Iran (چکیده)
166 - Genetic structure of various Magnaporthe oryzae populations in Iran and Uruguay (چکیده)
167 - پراکندگی سودومونادهای فلورسانت توکسین زا و غیر توکسین زا جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
168 - بررسی پراکندگی باکتری های مولد هسته یخ درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
169 - جداسازی ایزوله های Serratia marscecence از میوه های هندوانه آلوده به بیماری لک زدگی میوه هندوانه (چکیده)
170 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
171 - بررسی واکنش ارقام مختلف لوبیا به آنتراکنوز ناشی از Colletotrichum lindemuthianum (چکیده)
172 - بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
173 - بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata (چکیده)
174 - بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata (چکیده)
175 - واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا (چکیده)
176 - کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای (چکیده)
177 - بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز (چکیده)
178 - Application of essential oils of some medicinal plants in controlling brown spot disease caused by Bipolaris oryzae (چکیده)
179 - Evaluation of inhibition of brown spot disease by using essential oils of some medicinal plants (چکیده)
180 - کاربرد اسانس گیاهان دارویی در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی (چکیده)
181 - Assess the impact essential oil of Thymus vulgaris on the growth and pathogenetic mechanisms of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (چکیده)
182 - بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا (چکیده)
183 - تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (چکیده)
184 - MOLECULAR IDENTIFICATION OF A DESTRUCTIVE PHYTOPATHOGENIC FUNGUS IN TOMATO FIELDS OF IRAN (چکیده)
185 - Effect of essential oil of Mentha piperita on growth, morphology and pectinase activity of Macrophomina phaseolina (چکیده)
186 - جداسازی و شناسایی قارچهای خاکزی مزارع زعفران دراستان خراسان جنوبی (چکیده)
187 - ارزیابی مقاومت به بیماری سیاهک در نسلهای ژنتیکی گیاه ذرت رقم هیبرید (چکیده)
188 - بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
189 - بررسی اثر ضد باکتریایی 12 اسانس و عصاره گیاهی بر Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی (چکیده)
190 - کاربرد پروکاریوتهای محیطی با استفاده از متاژنومیکس به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماریهای مبکروبی گیاهان (چکیده)
191 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusarium oxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
192 - Tomato partial resistance to Rhizoctonia solani involves antioxidative defense mechanisms (چکیده)
193 - Genetic and Virulence Analysis of Rhizoctonia spp. Associated with Sugar Beet Root and Crown Rot in the Northeast Region of Iran (چکیده)
194 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
195 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
196 - شناسایی گروه های آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani  عامل پوسیدگی ریشه و بوته میری در گوجه فرنگی با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
197 - تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس (چکیده)
198 - ارزیابی مقاومت ارقام گوجه فرنگی به قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani (چکیده)
199 - ارزیابی فعالیت پراکسیداز و تولید ترکیبات فنلی در هم کنش ارقام حساس و مقاوم گوجه فرنگی با Rhizoctonia solani (چکیده)
200 - تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (چکیده)
201 - بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی (چکیده)
202 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora (چکیده)
203 - ردیابی ژن SIX3 در جدایه های ایرانی Fusariumoxysporum جداشده از گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
204 - جداسازی چندین استرین مربوط به جنس Xanthomonas از لکه های برگی و میوه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
205 - مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی (چکیده)
206 - توالی ITS: ناحیه اصلی DNA Barcoding برای قارچهای حقیقی (چکیده)
207 - The Role of Pathogenesis-Related Proteins in the Tomato-Rhizoctonia solani Interaction (چکیده)
208 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
209 - بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی (چکیده)
210 - ردیابی ژن افکتور SIX1در جدایه های ایرانی قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi (چکیده)
211 - INTERACTION OF VARIOUS SUGAR BEET GENOTYPES WITH THE ROOT AND CROWN ROT PATHOGEN, RHIZOCTONIA SOLANI (چکیده)
212 - The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (چکیده)
213 - A survey on basal resistance and riboflavin-induced defense responses of sugarbeet against Rhizoctonia solani (چکیده)
214 - بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (چکیده)
215 - Cytomolecular aspects of rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani (چکیده)
216 - شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP (چکیده)
217 - Classification and genetic diversity of Rhizoctonia solani populations causing cotton damping-off in Iran (چکیده)
218 - Cytomolecular Aspects of Induction of Resistance in Sugar Beet-Rhizoctonia solani pathosystem (چکیده)
219 - Different aspects of bacterial communication signals (چکیده)
220 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
221 - نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ (چکیده)
222 - INVOLVEMENT OF PHENYLPROPANOID SIGNALING IN DEFENSE RESPONSES OF SUGAR BEET TO A NECROTROPH PATHOGEN (چکیده)
223 - MOLECULAR AND CYTOLOGICAL ASPECTS OF TOMATO-RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION (چکیده)
224 - THE ROLE OF PEROXIDASE IN BASAL RESISTANCE OF SUGAR BEET AGAINST THE RHIZOCTONIA ROOT ROT DISEASE (چکیده)
225 - Comparative Molecular Analysis of Pyricularia oryzae Populations Causing Rice Blast in Iran and Uruguay (چکیده)
226 - Involvement of Chitinase and Peroxidase in Basal Resistance of Rice Against Blast (چکیده)
227 - MOLECULAR AND CYTOLOGICAL ASPECTS OF TOMATO-RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION (چکیده)
228 - CLASSIFICATION AND GENETIC DIVERSITY OF RHIZOCTONIA SOLANI POPULATIONS CAUSING TOMATO DAMPING-OFF IN IRAN (چکیده)
229 - کاربرد ریبوفلاوین بعنوان القا کننده مقاومت در برنج (چکیده)
230 - Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia solani via jasmonate-mediated priming of phenylpropanoid pathway (چکیده)
231 - Classification and genetic variability of rhizoctonia isolates associatied with sugar beet in Iran (چکیده)
232 - بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی (چکیده)
233 - DETECTION, DISTRIBUTION, AND PURIFICATION OF MAJOR POTYVIRUSES OF ZUCCHINI SQUASH IN IRAN (چکیده)
234 - Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia sheath diseases by activating signal transduction pathways leading to upregulation of rice cationic peroxidase and formation of lignin as a structural barrier (چکیده)
235 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population in India (چکیده)
236 - شناسایی تعیین پراکنش و خالص سازی ویروس های موزاییک هندوانه تیپ 1 و 2 در مناطق عمده کشت کدو در استان خراسان (چکیده)
237 - بررسی ویروس موزاییک زرد کدو مسمایی در استان خراسان (چکیده)
238 - نقش مسیرانتقال سیگنال اکتادکانوئید در مکانیسم های مقاومت طبیعی گیاه برنج علیه بیمارگرهای نکروتروف (چکیده)
239 - The role of jasmonic acid signal transduction pathway in resistance of rice plant against pathogenic Rhizoctonia fungi (چکیده)
240 - Application of vitamin B2 as an activator of molecular defense mechanisms in rice plant (چکیده)
241 - Riboflavin-induced resistance against rice sheath blight functions through the potentiation of lignin formation and jasmonic acid signaling pathway (چکیده)
242 - Induction of systemic defense responses in rice against the sheath blight pathogen , Rhizoctonia solani, by means of riboflavin (چکیده)
243 - Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia sheath diseases by activating signal transduction pathways leading to upregulation of rice cationic peroxidase and formation of lignin as a structural barrier (چکیده)
244 - Genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with sheath diseases of rice in India (چکیده)
245 - Characterization of a Pyricularia grisea population from Uruguay by molecular analysis (چکیده)
246 - Genetic diversity of the rice sheath blight pathogen population in India (چکیده)
247 - Vitamin B2 (riboflavin)functions as an plant defence activator against Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases (چکیده)
248 - Characterization and genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases in India (چکیده)
249 - Characterization of a Pyricularia grisea population from Uruguay by molecular analysis (چکیده)
250 - Riboflavin-induced resistance against rice sheath blight functions through the potentiation of lignin formation and jasmonic acid signaling pathway (چکیده)
251 - Induction of systemic defense responses in rice against the sheath blight pathogen,Rhizoctonia solani,by means of riboflavin (چکیده)
252 - Characterization, genetic structure, and pathogenicity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases (چکیده)