پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان , 2019-10-16

عنوان : ( اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید )

نویسندگان: حمید رضا خاقانی , حیدر زرقی , علی اله رسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش، بهمنظور ارزیابی اثر عناصر معدنی کممصرف آلی گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته تخم مرغهای تخمگذار انجام شد. تعداد 222 قطعه مرغ تخمگذار سویه، های-لاین W-36 با سن 22 هفته )در پیک تولید( تهیه 2 شامل: 1( دو سطح گلایسینات × و در 82 واحد آزمایشی قرار داده شدند. جیرههای آزمایشی بهصورت آزمایش فاکتوریل 2 آهن 111 و 211 میلیگرم بر کیلوگرم، 2( دو سطح گلایسینات روی شامل 01 و 84 میلیگرم بر کیلوگرم و 3( دو سطح گلایسینات مس 2 و 0 میلیگرم بر کیلوگرم جیره در قالب طرح کاملاً تصادفی در اختیار مرغهای تخمگذار قرار گرفت. در پایان سه دوره 22 روزه، تعداد دو تخممرغ از هر تکرار بهطور تصادفی انتخاب و صفات کیفی شامل، واحد هاو، وزن زرده، وزن سفیده، شاخص رنگ زرده، مقاومت پوسته، شاخص زرده، ضخامت پوسته، وزن پوسته و شاخص شکل تخممرغ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده همزمان کیلات آهن، روی و مس برشاخصهای کیفی تخم و کیفی پوسته تخممرغ اثر <1/ نداشت ) 14 P ( بهجز در مورد وزننسبی پوسته تخممرغ که در تیمار دریافت کننده 111 کیلات گلیسینات آهن، 01 روی و > 0 مس حداقل شد ) 1111 P ( در مورد مقاومت پوسته نیز بین روی و آهن رابطه ضدیت وجود داشت بهطوری که با افزایش سطح آهن ) 211 ( در سطح پایین روی ) 84 (، مقاومت پوسته بالاتر بود و در سطح بالای روی ) 01 ( نیز مقاومت پوسته در سطح 111 آهن بالاتر بود.بنابراین یافتههای مطالعه حاضر نشان داد استفاده از کیلات گلیسینات آهن، روی و مس بر شاخصهای کیفی تخممرغ اثر ندارد ولی برکیفیت پوسته اثر میگذار و استفاده از سطوح بالای آهن و روی بهصورت همزمان باعث کاهش کیفیت پوسته تخممرغ میشود.

کلمات کلیدی

, ارتفاع زرده, مقاومت پوسته, وزن مخصوص, واحدهاو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076527,
author = {حمید رضا خاقانی and زرقی, حیدر and علی اله رسانی},
title = {اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان},
year = {2019},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {ارتفاع زرده، مقاومت پوسته، وزن مخصوص، واحدهاو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید
%A حمید رضا خاقانی
%A زرقی, حیدر
%A علی اله رسانی
%J پنجمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان
%D 2019

[Download]