تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (9), شماره (73), سال (2019-3) , صفحات (1-41)

عنوان : ( بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990) )

نویسندگان: علی سالار , حسین اکبری , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه در صدد بررسی مکانیسم های تاثیر گذاری ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی جوامع است. این مطالعه با روش تطبیقی-طولی انجام شده است که در آن از داده های 189 کشور جهان در بازه زمانی 1990-2014 ( دوره 25 ساله) استفاده شده است. با توجه به ساختار پانلی داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات برآوردگر تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی از طریق ایجاد بی ثباتی اجتماعی اثر کاهنده بر توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. همچنین، نابرابرای درآمدی از کانال کاهش سرمایه گذاری در تحصیل و در نتیجه کاهش سطح سرمایه انسانی، تاثیر معکوس بر توسعه صنعتی دارد. بر اساس مکانیسم اقتصاد سیاسی بازتوزیع، نابرابری درآمدی سبب بازتوزیع درامدها از طریق سیاستگذاری های مالیاتی می شود و ازین طریق، بر توسعه صنعتی جوامع تاثیر گذارند. یافته ها همچنین نشان داد که نابرابری درآمدی، بطور مستقیم رابطه با توسعه صنعتی جوامع ندارد و صرفا از کانال مکانیسم های فوق است که بر توسعه صنعتی اثرگذار می باشد.

کلمات کلیدی

, نابرابری درآمدی, توسعه صنعتی, سرمایه انسانی, پس‌انداز, بی ثباتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076542,
author = {سالار, علی and اکبری, حسین and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990)},
journal = {تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری},
year = {2019},
volume = {9},
number = {73},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۳۱۴},
pages = {1--41},
numpages = {40},
keywords = {نابرابری درآمدی، توسعه صنعتی،سرمایه انسانی، پس‌انداز، بی ثباتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990)
%A سالار, علی
%A اکبری, حسین
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری
%@ ۲۰۰۸-۷۳۱۴
%D 2019

[Download]