رویکردهای نوین آموزشی, دوره (13), شماره (2), سال (2019-1) , صفحات (54-79)

عنوان : ( مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد )

نویسندگان: مرضیه پودینه , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری اجتماعی مدرسه و مطالعة آن در دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد است. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعة موردی استفاده شده است. خبرگان اصلی شامل مدیران مدارس، معلمان، دانشآموزان و والدین آنها بودند. علاوه بر این، برای جمعآوری دادهها از گروه کانونی، مصاحبة نیمه ساخت یافته، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شد. دادهها بهشیوۀ تفسیری در فرایند کدگذاری تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد ابعاد اجتماعی سیاسی، اخلاقی فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی مهمترین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه معرفی شدهاند. در نتیجه، یکصد و یازده مؤلفة مسئولیتپذیری اجتماعی مدرسه شناسایی و استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعة دو مدرسه با هدف بررسی چگونگی تحقق مسئولیتپذیری اجتماعی نشان میدهد توجه به ابعاد اجتماعی سیاسی، اخلاقی فرهنگی و قانونی بیش از ابعاد زیست محیطی و اقتصادی بوده است.

کلمات کلیدی

, مسئولیتپذیری اجتماعی, آموزش وپرورش, مدرسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076562,
author = {پودینه, مرضیه and حسین قلی زاده, رضوان and مهرام, بهروز},
title = {مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {2423-6780},
pages = {54--79},
numpages = {25},
keywords = {مسئولیتپذیری اجتماعی، آموزش وپرورش، مدرسه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد
%A پودینه, مرضیه
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A مهرام, بهروز
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2019

[Download]