چهارمین همایش ایمنی و ترافیک , 2018-11-20

عنوان : ( بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی )

نویسندگان: زهرا طبیبی , سارا میرزائی فیض آبادی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , جواد صالحی فدردی , سید محمدصادق تقوی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مسأله و هدف پژوهش: رانندگان مبتدی بیش از باتجربه دچار سانحه ترافیکی می شوند. عوامل انسانی یکی از دلایل تصادفات جاده ای محسوب می شود. از عوامل انسانی می توان به سرعت رانندگی، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ناتوانی در درک خطرات ترافیکی و بی توجهی اشاره نمود. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی روابط بین توانایی درک خطر ترافیکی، توانایی توجه/نگاه به عناصر خطر (متغیرهای ردیاب چشمی) و عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی با ویژگی های جمعیت شناختی بود. روش: 16 نفر به روش نمونه گیری در دسترس در شبیه‌ساز رانندگی به مدت 15 دقیقه رانندگی کردند (متغیرهای مورد سنجش: سرعت غیرمجاز، ناهماهنگی کلاج و تعویض دنده، تصادف، خروج از جاده، گردش با سرعت و عدم توجه به علایم رانندگی)، پرسشنامه ویژگیهای شخصی و حرفه ای را تکمیل نمودند، سپس آزمون کامپیوتری محقق ساخته‌ی درک خطرات ترافیکی (خطرات محیطی، رفتاری و ترکیبی) را در حالیکه حرکات چشم آنها با دستگاه آی ترکر ثبت می شد (متغیرهای مورد سنجش: تثبیت، پرش‌های چشمی و پلک زدن)، انجام دادند. یافته ها: داده های تحلیل همبستگی نشان داد بین کاهش زمان واکنش درک خطر با افزایش نمرات سابقه گواهی نامه و تجربه رانندگی فعال رابطه ی معنادار است. همچنین بین افزایش سابقه گواهی نامه و تجربه رانندگی فعال و کاهش میانگین زمان واکنش به خطرات محیطی رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین افزایش زمان واکنش درک خطر به طور کل و نمرات زمان واکنش به خطرات محیطی و ترکیبی با افزایش نمرات خروج از جاده، گردش با سرعت و عدم توجه به چراغ راهنمایی به‌طور معنادار رابطه مشاهده شد. درنهایت، همبستگی بین زمان واکنش درک خطر به طور کل با میانگین پراکندگی فیکسیشن ها و میانگین طول پرش های چشمی رابطه منفی نزدیک به معناداری بود. بحث و نتیجه گیری: رانندگان مبتدی عملکرد ضعیفی در درک خطرات ترافیکی اعم از محیطی و ترکیبی داشتند. عملکرد ضعیف در درک خطرات ترافیکی بارانندگی ناایمن همراه بود. همچنین عملکرد ضعیف درک خطرات ترافیکی ممکن است به واسطه عدم توجه به عناصر خطر باشد.

کلمات کلیدی

, درک خطر ترافیکی, شبیه ساز رانندگی, ردیاب چشمی, خطرات محیطی ترافیک, خطرات رفتاری ترافیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076600,
author = {طبیبی, زهرا and میرزائی فیض آبادی, سارا and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and صالحی فدردی, جواد and سید محمدصادق تقوی سوق},
title = {بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی},
booktitle = {چهارمین همایش ایمنی و ترافیک},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درک خطر ترافیکی، شبیه ساز رانندگی، ردیاب چشمی، خطرات محیطی ترافیک، خطرات رفتاری ترافیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی
%A طبیبی, زهرا
%A میرزائی فیض آبادی, سارا
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A صالحی فدردی, جواد
%A سید محمدصادق تقوی سوق
%J چهارمین همایش ایمنی و ترافیک
%D 2018

[Download]