اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و یست محیطی , 2019-06-13

عنوان : ( کاربرد کودهای زیستی راهبردی برای فشرده‌سازی بوم‌شناختی )

نویسندگان: جعفر نباتی , افسانه یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فشرده‌سازی بوم‌شناختی یا پایدار، افزایش میزان تولیدات کشاورزی همراه با بهبود خدمات بوم نظام، از طریق افزایش کارایی استفاده از منابع و نهاده‌ها امکان‌پذیر است. امروزه تغذیه گیاهان زراعی بر مبنای تغذیه خاک و سلامت آن، یکی از عملیات کشاورزی موردنیاز برای دستیابی به اهداف بوم نظام‌های کشاورزی پایدار محسوب می‌‌شود. بر این اساس یکی از مراحل گذر از کشاورزی رایج به کشاورزی پایدار با عملیات قابل‌جایگزینی است که اثرات نامطلوب کمتری در محیط دارند. کاهش اثرات نامطلوب استفاده از کودهای شیمیایی از طریق جایگزینی آن‌ها با کود‌های زیستی ازجمله این موارد به شمار می‌آید. کاهش میزان مصـرف نهـاده‌هـای شیمیایی و جایگزینی آن با کودهای زیستی علاوه بر آن‌که نقش مثبتـی در مـدیریت پایـدار بـوم نظـام‌هـای زراعی دارند، به‌عنوان روشی برای فشرده‌سازی مبتنی بـر اصـول بوم‌شناختی مطرح‌شده است. تولید کود زیستی در آینده به علت داشتن پتانسیل‌های متعدد در کاهش تنش‌های شوری، خشکی، عدم تعادل مواد مغذی و سمیت فلزات سنگین در گیاهان یک گزینه مناسب برای تولید محصول، مطلوب است.

کلمات کلیدی

, بوم نظام‌های زراعی, کشاورزی پایدار, کشاورزی رایج, کودهای شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076617,
author = {نباتی, جعفر and یوسفی, افسانه},
title = {کاربرد کودهای زیستی راهبردی برای فشرده‌سازی بوم‌شناختی},
booktitle = {اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و یست محیطی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بوم نظام‌های زراعی، کشاورزی پایدار، کشاورزی رایج، کودهای شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد کودهای زیستی راهبردی برای فشرده‌سازی بوم‌شناختی
%A نباتی, جعفر
%A یوسفی, افسانه
%J اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و یست محیطی
%D 2019

[Download]