اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و یست محیطی , 2019-06-13

عنوان : ( بررسی اثر غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های گوجه‌فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه )

نویسندگان: جعفر نباتی , آرمین اسکوئیان , افسانه یوسفی , محمد محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های ارقام گوجه‌فرنگی در سال 1396 آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎملاً ﺗﺼﺎدﻓﯽ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻪ رﻗﻢ مانکی مایر، فلات و لمنتین و سه ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ 0، 5، 10 میلی‌گرم در لیتر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ قرار گرفت. بیشترین تعداد گل در بوته و بیشترین میوه تشکیل شده در بوته به رقم لمنتین با غلظت 10 میلی‌گرم در لیتر هورمون سایتوکینین بود که به ترتیب نسبت به شاهد (18) و (15) درصد افزایش داشت.

کلمات کلیدی

, تعداد گل, تعداد میوه, فلات, لمنتین, مانکی مایر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076618,
author = {نباتی, جعفر and اسکوئیان, آرمین and یوسفی, افسانه and محمدی, محمد},
title = {بررسی اثر غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های گوجه‌فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه},
booktitle = {اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و یست محیطی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعداد گل، تعداد میوه، فلات، لمنتین، مانکی مایر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر غلظت‌های مختلف هورمون سایتوکینین در تلقیح گل‌های گوجه‌فرنگی زراعی (Lycopersicon esculentum Mill) در شرایط گلخانه
%A نباتی, جعفر
%A اسکوئیان, آرمین
%A یوسفی, افسانه
%A محمدی, محمد
%J اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و یست محیطی
%D 2019

[Download]