18th Fluid Dynamics Conference , 2019-08-27

عنوان : ( شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها )

نویسندگان: هانیه عظیمی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق دو روش مدل سازیِ حرکت ناپایای فرازوفرود بالواره شامل حرکت بالواره با شبکة متحرک و حرکت کل دامنة حل از نقطه نظر دقت و هزینة محاسباتی با هم مقایسه شد. در این شبیه سازی از یک روش عددی برمبنای حجم محدود جهت گسسته-سازی معادلات حاکم و الگوریتم سیمپل برای حل معادلات گسسته استفاده شد. برای شبیه سازی از نرم افزار انسیس فلوئنت 17 بهره گرفته شد. در این تحقیق، پس از گرفتن استقلال از شبکه، گام زمانی و اعتبارسنجی نتایج، عملکرد این دو روش از نقطه نظر دقت و هزینة محاسباتی در مقام مقایسه قرار گرفت. همچنین اثر دامنة نوسان، بسامد و رینولدز بررسی شد. نتیجة حاصل از این دو شبیه سازی نشان می دهد که نتایج ضریب برآ و ضریب رانش در هر دو روش یکسان است ولی هزینة محاسباتی روش حرکت کل دامنة حل کمتر است. علاوه بر آن، در روش شبکة متحرک امکان فروپاشی شبکه در زوایای بزرگ وجود دارد. بنابراین روش حرکت کل دامنة حل از نظر دقت، هزینة محاسباتی و عدم محدودیت زاویه، نسبت به روش شبکة متحرک بهینه است.

کلمات کلیدی

, حرکت نوسانی, فرازوفرود خالص, دامنة فرازوفرود, شبکة دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076731,
author = {عظیمی, هانیه and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها},
booktitle = {18th Fluid Dynamics Conference},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حرکت نوسانی، فرازوفرود خالص، دامنة فرازوفرود، شبکة دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها
%A عظیمی, هانیه
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J 18th Fluid Dynamics Conference
%D 2019

[Download]