پژوهش های تولید گیاهی, دوره (26), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (167-177)

عنوان : ( افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته دار )

نویسندگان: زهرا شعبانی , بهرام عابدی , ابراهیم گنجی مقدم , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تکنیک هایی برای افزایش درون شیشه ای پایه میروبلان (یک پایه برای درختان هسته دار) بود. ازدیاد درختان میوه در شرایط درون شیشه ای یک روش قابل دسترس برای افزایش انبوه است. تکثیر درون شیشه ای گیاهان چوبی نسبت به گیاهان علفی دارای مشکلات بیشتری بوده و گیاهان چوبی از نظر باززایی درون شیشه ای شاخساره های نابجا از ریز نمونه و همچنین از نظر ریشه زایی درون شیشه ای سر سخت هستند. از این رو تهیه و گزینش محیط های کشت مناسب تر برای انگیزش باززایی شاخساره از ریز نمونه، پرآوری و ریشه زایی برای توسعه سیستم ریز ازدیادی در درختان میوه ضروری است.

کلمات کلیدی

, پرآوری, تنظیم کننده رشد, ریشه زایی, محیط کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076992,
author = {شعبانی, زهرا and عابدی, بهرام and ابراهیم گنجی مقدم and تهرانی فر, علی},
title = {افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته دار},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {3},
month = {October},
issn = {2322-2050},
pages = {167--177},
numpages = {10},
keywords = {پرآوری، تنظیم کننده رشد، ریشه زایی، محیط کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته دار
%A شعبانی, زهرا
%A عابدی, بهرام
%A ابراهیم گنجی مقدم
%A تهرانی فر, علی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2019

[Download]