راهبرد دفاعی, دوره (17), شماره (2), سال (2019-6) , صفحات (131-159)

عنوان : ( ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران )

نویسندگان: سیدرضا نوری , غلامرضا ملک زاده , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه قرارگرفتن دو مفهوم رهبری و اخلاق در کنار یکدیگر، جذابیت‌هایی را برای سازمان‌ها و مدیران به‌وجود‌ آورده است. هدف این تحقیق ارائه الگویی راهبردی برای رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران است. به‌منظور طراحی الگو، از روش کیفی و راهبرد داده­ بنیاد با رویکرد ظاهرشونده یا «گلیزری» استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، خبرگانی از سازمان صنایع دفاع می‌باشند که آگاهی نظری و عملی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه داشته‌اند. با 22 نفر از این جامعه مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت. تجزیه ­و­ تحلیل متون مصاحبه ­ها از راه تحلیل مضمون و روش کُدگذاری گلیزر که شامل کدگذاری حقیقی و نظری است، انجام شد. به‌منظور کدگذاری نظری از خانواده کدگذاری «شش C» استفاده شد. هر C نشان‌دهنده یک مفهوم کلی است. اولین c، علل است که شامل ویژگی‌های فردی و سازمانی است. دومین c، عوامل همبسته است که شامل نظام‌های منابع‌انسانی و آموزش است. سومین c، شرایط میانجی است که شامل مدیریت ارتباطات و اخلاقیات سازمانی است. چهارمین c، اقتضائات است که شامل مذهب، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. پنجمین c، نتایج یا پیامدهاست که شامل ارزش‌آفرینی برون‌سازمانی، بهبود روانشناختی رفتاری و سازمانی است. ششمین c، زمینه محیطی است که شامل محیط اخلاق‌محور، شرایط فشارهای خارجی، شرایط غیراخلاقی رقبا و تحریم خارجی سازمانی است.

کلمات کلیدی

, رهبری اخلاقی, 6 سی, الگوی راهبردی, سازمان صنایع دفاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077136,
author = {نوری, سیدرضا and ملک زاده, غلامرضا and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران},
journal = {راهبرد دفاعی},
year = {2019},
volume = {17},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-1723},
pages = {131--159},
numpages = {28},
keywords = {رهبری اخلاقی، 6 سی،الگوی راهبردی، سازمان صنایع دفاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران
%A نوری, سیدرضا
%A ملک زاده, غلامرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J راهبرد دفاعی
%@ 1735-1723
%D 2019

[Download]