اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (19), سال (2021-5) , صفحات (1-22)

عنوان : ( احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی) )

نویسندگان: حسین تک روستا , یعقوب مهارتی , مصطفی کاظمی , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر و در گستره رقابت جهانی، فشار بازارها و همچنین سازگاری با تغییرهای محیطی، سازمان­ها به منظور بقا نمی­توانند فعالیت­های خود را فقط در بخش­های خاصی محدود کنند و لازم است تا در فرآیندهای کاری خود تحولاتی را ایجاد نمایند که به طور معمول این تحولات؛ با بهبود فرایندها، ایجاد کسب و کارهای جدید، خرید سایر شرکت­ها و متنوع سازی در فعالیت­هایشان ایجاد خواهد شد. یکی از روش های موثر که شرکت ها در راستای بقا و تثبیت در بازارها و خلق مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می دهند، بهره گیری از ابزار کارآفرینی شرکتی می باشد. با بهره گیری از این روش، شرکت ها به منظور ایجاد تحول، نسبت ایجاد و بهره مندی از ویژگی های کارآفرینانه اقدام می نماید. بررسی ها نشان می دهد که بهره گیری از این روش ها باعث بهبود عملکرد شرکت ها و خلق ارزش برای سهامداران و سایر ذینفعان می شود. تحقیق حاضر در صدد شناسایی مولفه­های بومی کارآفرینی شرکتی و بررسی میزان کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی برآمده است. که جهت دستیابی به هدف مذکور در گام نخست با بررسی گسترده ادبیات موجود در زمینه کارآفرینی شرکتی، نسبت به احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی اقدام شده است و در گام دوم با بهره گیری از نظرات نخبگان، نسبت به انتخاب مولفه های بومی اقدام به عمل آمده است. در گام سوم با بررسی عملکرد شرکت های منتخب نسبت به مقایسه رتبه کارآفرینی و عملکرد مالی شرکت ها اقدام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همانند تحقیقات بین المللی انجام شده، بین رتبه کارآفرینی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معناداری مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی شرکتی, عملکرد مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077719,
author = {تک روستا, حسین and مهارتی, یعقوب and کاظمی, مصطفی and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2021},
volume = {27},
number = {19},
month = {May},
issn = {2251-8452},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {کارآفرینی شرکتی; عملکرد مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T احصاء مولفه های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت های منتخب (مطالعه موردی شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی)
%A تک روستا, حسین
%A مهارتی, یعقوب
%A کاظمی, مصطفی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2021

[Download]