مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (19), شماره (1), سال (2019-8) , صفحات (1-16)

عنوان : ( طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) )

نویسندگان: فاطمه کوشازاده , احمد اکبری , علی معقول , سید علی کوشازاده , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه (دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)) به عنوان مدلی بومی انجام شد. روش: در این پژوهش روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی، مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی برای شناسایی و استخراج مؤلفه های پژوهش از دو روش مطالعه کتابخانه ای گسترده و فن دلفی استفاده گردید و در بخش کمی داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مورد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار گرفت. یافته ها: پس از دستیابی به اجماع نظر 22 نفر از متخصصان و خبرگان دانشگاهی، مدل مرجعیت علمی دانشگاه در قالب 5 بُعد و 15 رکن طراحی شد. نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها نشان دادکه از 5 بُعد؛ زمینه ای، آموزشی، پژوهشی، مدیریتی- ساختاری و سرمایه انسانی، بُعد زمینه ای دارای رتبه اول اهمیت است. بنابراین تحقق مرجعیت علمی دانشگاه، نیازمند بسترسازی مناسب فضای علمی دانشگاه، برنامه ریزی دقیق و سازماندهی صحیح امکانات و عوامل زمینه ای است.

کلمات کلیدی

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه (دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)) به عنوان مدلی بومی انجام شد. روش: در این پژوهش روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش ک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077900,
author = {فاطمه کوشازاده and احمد اکبری and علی معقول and کوشازاده, سید علی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)},
journal = {مدیریت در دانشگاه اسلامی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {1},
month = {August},
issn = {2345-5713},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه (دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)) به عنوان مدلی بومی انجام شد. روش: در این پژوهش روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی، مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کیفی برای شناسایی و استخراج مؤلفه های پژوهش از دو روش مطالعه کتابخانه ای گسترده و فن دلفی استفاده گردید و در بخش کمی داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مورد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار گرفت. یافته ها: پس از دستیابی به اجماع نظر 22 نفر از متخصصان و خبرگان دانشگاهی، مدل مرجعیت علمی دانشگاه در قالب 5 بُعد و 15 رکن طراحی شد. نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها نشان دادکه از 5 بُعد؛ زمینه ای، آموزشی، پژوهشی، مدیریتی- ساختاری و سرمایه انسانی، بُعد زمینه ای دارای رتبه اول اهمیت است. بنابراین تحقق مرجعیت علمی دانشگاه، نیازمند بسترسازی مناسب فضای علمی دانشگاه، برنامه ریزی دقیق و سازماندهی صحیح امکانات و عوامل زمینه ای است.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
%A فاطمه کوشازاده
%A احمد اکبری
%A علی معقول
%A کوشازاده, سید علی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J مدیریت در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-5713
%D 2019

[Download]