مدیریت منابع در نیروی انتظامی, دوره (7), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (81-103)

عنوان : ( رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی )

نویسندگان: علی شیرازی , امیر شجاعیان , محمد غلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ماهیت شغل پلیس به گونه ای است که کارکنان آن در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی هستند و در این بین ویژگی های شغلی نقشی کلیدی را ایفا می کنند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروی انتظامی استان خراسان شمالی است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 232 نفر به عنوان حجم نمونۀ آماری تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرصت های رشد، چالش برانگیز بودن کار و استقلال کاری با فرسودگی شغلی رابطه ای معکوس و جنبه های فیزیکی کار رابطه ای مستقیم با فرسودگی شغلی کارکنان دارد. همچنین فرسودگی شغلی به میزان بسیار بالایی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان و بازنشستگی زودتر از موعد آن ها تأثیرگذار است. نتیجه گیری: سازمان ها برای کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان و بازنشستگی زودتر از موعد آنان می بایست گام هایی در راستای کاهش فرسودگی شغلی کارکنان خود بردارند که یکی از راهکارهای آن، تعریف مناسب ویژگی های شغلی است.

کلمات کلیدی

, ویژگی های شغلی, فرسودگی شغلی, تمایل به ترک خدمت, بازنشستگی پیش از موعد, نیروی انتظامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077923,
author = {شیرازی, علی and شجاعیان, امیر and غلامی, محمد},
title = {رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی},
journal = {مدیریت منابع در نیروی انتظامی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2345-5888},
pages = {81--103},
numpages = {22},
keywords = {ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت، بازنشستگی پیش از موعد، نیروی انتظامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل به ترک خدمت و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی
%A شیرازی, علی
%A شجاعیان, امیر
%A غلامی, محمد
%J مدیریت منابع در نیروی انتظامی
%@ 2345-5888
%D 2019

[Download]