5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development , 2019-10-18

عنوان : ( بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-139 )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , مژگان مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396- 1391است. برای این منظور از نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که تعداد 140 شرکت را در برمی گیرد. متغیرهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند: استراتژی شرکت، مدیریت سود، هزینه های عمومی و هزینه های فروش می باشد. نتایج برآورد نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک حکایت از آن دارد که بین استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش رابطه مستقیم و جود دارد و از یکدیگر تأثیر میپذیرند به این معنا که با راهبرد قوی یک شرکت میتوان اقدامی مؤثر در جهت کاهش رفتار نامتقارن هزینه های عمومی و فروش در شرکت ها باشد همچنین نتایج بیانگر آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و مدیریت سود آن مؤثر است

کلمات کلیدی

, استراتژی شرکت, مدیریت سود, هزینههای عمومی و فروش, بورساوراق بهادر, محیط اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077937,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and قائد, ابراهیم and مژگان مرادی},
title = {بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-139},
booktitle = {5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development},
year = {2019},
location = {تفلیس, گرجستان},
keywords = {استراتژی شرکت، مدیریت سود، هزینههای عمومی و فروش، بورساوراق بهادر، محیط اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-139
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A قائد, ابراهیم
%A مژگان مرادی
%J 5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development
%D 2019

[Download]