دومین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت , 2019-10-02

عنوان : ( بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده , مهسا جاودان مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در دنیای کسب و کار، رقابت سازمانها بسیار دشوار شده است. بقای سازمانها هر روز با تهدید جدیددی مواجه شده به گونه ای که آنها را به چالش وا می دارد. در این میان تقویت زمینه حمایت سدازمانی که موجدب ایجاد ظرفیدت همترازی و سازگاری برای سازمان می شود، به عنوان توانایی برای همترازی و موفقیت در مدیریت تقاضاهای تجاری امروز و در آن واحد سازگار بودن با تغییرات محیطی، و ایجاد جنبش رقابت پذیری و تمایل به ایجاد نوآوری و حرکت به سمت کارافرینی و توجه به توسعه اقتصادی در سالهای اخیر مطرح شده است. مفهوم دوسوتوانی سازمانی، به توانایی سازمان برای توجه به دو هدف ناسازگار سازمانی به طور برابر اشاره می کند که در شرایط عدم اطمینان به طور معمول اثری مثبدت بر عملکدرد دارد و به عملکرد پایدار، بقا و موفقیت طولانی مدت منجر می شود. اما این فقط در صورتی امکان پذیر است که فرهنگی ایجاد شود تا اعضای سازمانی را قادر کند از شایستگی های موجود بهره برداری کرده و ازسوی دیگر فرصت ها و توانایی های جدید را کشف کنند. ما در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد گذشته نگر به بررسی تاثیر نقدش رهبری تحول آفدرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان می پردازیم. در این مقاله ابتدا مفاهیم نظری پژوهش شدرح داده شده است. سپس پیشینه تحقیق، مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, رهبری تحول آفرین, فرهنگ سازمانی دوسوتوان, کارآفرینی سازمانی, توسعه اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078039,
author = {ملک زاده, غلامرضا and جاودان مهر, مهسا},
title = {بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی},
booktitle = {دومین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رهبری تحول آفرین، فرهنگ سازمانی دوسوتوان، کارآفرینی سازمانی، توسعه اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی
%A ملک زاده, غلامرضا
%A جاودان مهر, مهسا
%J دومین کنفرانس مدیریت و مهندسی پیشرفت
%D 2019

[Download]