خانواده و بهداشت, دوره (7), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (41-63)

عنوان : ( اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشو )

نویسندگان: افسانه قندهاری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فریبرز باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اختلال وسواس فکری عملی یک اختلال اضطرابی بسیار ناتوان ساز است معملا به مسابه یک بیماری بد علاج که نیازمند درمان مادام العمر است، در نظر گرفته می شود. شدت و استمرار این اختلال گاه به حدی می رسد که نیرو کارآیی را کاملا پایین میبرد و اثری فلج کننده در زندگی شخصی و اجتماعی بیمار بر جا می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان هیپنوتراپی با EPR بر نشانگان بالینی یا عاطفه مثبت و. منفی بیماران وسواس شستشو بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود. از جامعه آماری یک نمونه تصادفی 30 نفره انتخاب گردید این 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش گمارده شده اند. پس از پرسشنامه پیش تست ، درمان هیپنوتراپی با ERP در دوازده جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک بار در هفته بر روی گروه آزمایش به عمل آمد و داده های پژوهش با استفاده از مقیاس شدت وسواس فکری عملی ییل برون و پرسشنامه عاطفه مثبت و عاطفه منفی گردآوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره( مانکوا) و نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل گردید. یافته ها: نشان داد که درمان هیپنوتراپی با ERP بر نشانگان بالینی در مولفه وسواس فکری و وسواس عملی اثر مثبت معناداری داشته. (P<0/001) که در پیگیری سه ماهه پس از مداخله نیز پایدار باقی ماتنده است هم چنین تحلیل داده ها نشان دهنده آن بود که درمان هیپنوتراپی با ERP در افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی بیماران وسواس شستشو تاثیر معنا داری داردو نیز در پیگیری سه ماهه پس از مداخله نتایج باقی مانده بود. بحث و نتیجه گیری: درمان تلفیقی هیپنوتراپی با ERP شاخه نوین از درمان های شناختی رفتاری می بادش که ضمن تاکید بر تکنیک های اصلی اصلی درمان شناختی رفتاری با هدایت کردن به تخیل و تسهیل اتصال ذهن و بدن، منجر به تغییر مثبت جسمی، احساسی و رفتاری می شود. ترکیب هیپنوتراپی با ERP میتواند روش سودمندی برای اختلال وسواس بوده و اثر بخشی درمان ٍERP را افزایش دهد. درمان های مبتنی بر هیپنوتیزم، قدرت مضاعف را در روش های درمان شناختی رفتاری رائه می کنند. تعلیق تفکر انتقادی در حالت هیپنوتیزمی بیمر تلقی پذیر می کند تا گفت و گو های متقاعد کننده درمان شناختی-رفتاری را بپذیرد. واژگان کلیدی:درمان هیپنو تراپی با ای آر پی ،نشانگان بالینی،عاطفه مثبت و منفی،وسواس شتشو

کلمات کلیدی

, درمان هیپنو تراپی با ای آر پی , نشانگان بالینی, عاطفه مثبت و منفی, وسواس شتشو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078167,
author = {افسانه قندهاری and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and فریبرز باقری},
title = {اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشو},
journal = {خانواده و بهداشت},
year = {2017},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-3065},
pages = {41--63},
numpages = {22},
keywords = {درمان هیپنو تراپی با ای آر پی ،نشانگان بالینی،عاطفه مثبت و منفی،وسواس شتشو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مواجهه درمانی با هیپنوتراپی بر نشانگان بالینی و عاطفه مثبت و منفی بیماران وسواس شتشو
%A افسانه قندهاری
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A فریبرز باقری
%J خانواده و بهداشت
%@ 2322-3065
%D 2017

[Download]