هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2019-11-26

عنوان : ( پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور )

نویسندگان: پریسا یوسف خانیان , علیرضا فریدحسینی , ابوالفضل مساعدی , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که از بالاترین اثرات مخرب اقتصادی برخوردار است. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین خسارت‌ها را از خشکسالی دیده‌است. در این مقاله پس از پایش وضعیت خشکسالی در ایران، برای تمامی استان‌ها، با استفاده از شاخص SPI، طی سال‌های 1376 تا 1394، اثرات اقتصادی ناشی از خشکسالی در اقلیم‌های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، تأثیر وضعیت شرایط رطوبتی (خشکسالی و یا ترسالی) بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (اثرات اقتصادی) به کمک معادلات اقتصادسنجی در مجموع استان‌ها و شرایط متفاوت اقلیمی کشور مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، هر یک از استان‌های کشور با توجه به شرایط اقلیمی آن‌ها در یکی از سه نوع آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی، آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی و آب و هوای ساحلی تقسیم بندی شدند. نتایج برآورد مدل‌های تأثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می‌دهد که در استان‌های با آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی و همچنین استان‌های با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی، خشکسالی اثر معکوس و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی این استان‌ها داشته است. با افزایش یک واحد در شاخص SPI، مقدار 741 میلیارد ریال بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان‌هایی با آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی افزوده شده است و در استان‌هایی با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی با افزایش یک واحد در مقدار SPI، بر ارزش افزوده بخش کشاورزی این استان‌ها مقدار 756 میلیارد ریال افزوده شده است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, اثرات اقتصادی خشکسالی, شاخص SPI, ارزش افزوده بخش کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078343,
author = {یوسف خانیان, پریسا and فریدحسینی, علیرضا and مساعدی, ابوالفضل and صالح نیا, نرگس},
title = {پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور},
booktitle = {هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکسالی، اثرات اقتصادی خشکسالی، شاخص SPI، ارزش افزوده بخش کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور
%A یوسف خانیان, پریسا
%A فریدحسینی, علیرضا
%A مساعدی, ابوالفضل
%A صالح نیا, نرگس
%J هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
%D 2019

[Download]