هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2019-11-26

عنوان : ( بررسی تغییرات زمانی و همبستگی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی دشت کاشمر و بردسکن )

نویسندگان: سمیه رجب زاده , ابوالفضل مساعدی , محمد قبایی سوق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی، شناخته می‌شود که تحت تأثیر عوامل آب و هوایی و هیدرولوژیکی شرایط مختلفی را از خود نشان می‌دهد. بر اساس هدف از بررسی خشکسالی، تا کنون انواع مختلفی از آن از جمله خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و آب زیرزمینی تعریف شده است. درک روابط بین انواع خشکسالی نقش مهمی در مدیریت ریسک خشکسالی دارد. در این مطالعه به بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی به کمک شاخص‌های SPI، RDI و SDI در منطقه کاشمر و بردسکن پرداخته شده است. بدین منظور از داده‌های سه ایستگاه تبخیرسنجی درونه، صنوبر و گناباد و داده‌های دبی جریان ایستگاه هیدرومتری ایرج آباد کاشمر در دوره زمانی 95-1365 استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی‌داری بخصوص در مقیاس فصلی بین شاخص‌های هواشناسی SPI و RDI وجود دارد و ارتباط خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی در مقیاس زمانی 48 ماهه حداکثر است که نشان می‌دهد بارش‌های پیشین (48 ماهه قبل) بیشترین تأثیر را در دبی جریان داشته است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص شناسایی خشکسالی RDI, شاخص خشکی جریان سطحی SDI, خشکسالی هیدرولوژیکی, همبستگی, دشت کاشمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078344,
author = {رجب زاده, سمیه and مساعدی, ابوالفضل and محمد قبایی سوق},
title = {بررسی تغییرات زمانی و همبستگی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی دشت کاشمر و بردسکن},
booktitle = {هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص شناسایی خشکسالی RDI، شاخص خشکی جریان سطحی SDI، خشکسالی هیدرولوژیکی، همبستگی، دشت کاشمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات زمانی و همبستگی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی دشت کاشمر و بردسکن
%A رجب زاده, سمیه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمد قبایی سوق
%J هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
%D 2019

[Download]