سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2019-09-01

Title : ( Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells )

Authors: KARAM KHAN AZIZI , sara mirzaei safiabad , Bahar Shahnavaz , Fatemeh Behnam Rassouli , Mansour Mashreghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078410,
author = {AZIZI, KARAM KHAN and Mirzaei Safiabad, Sara and Shahnavaz, Bahar and Behnam Rassouli, Fatemeh and Mashreghi, Mansour},
title = {Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells},
booktitle = {سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells
%A AZIZI, KARAM KHAN
%A Mirzaei Safiabad, Sara
%A Shahnavaz, Bahar
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A Mashreghi, Mansour
%J سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2019

[Download]