بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bahar Shahnavaz


موارد یافت شده: 89

1 - Comparative evaluation of silver nanoparticles biosynthesis by two cold-tolerant Streptomyces strains and their biological activities (چکیده)
2 - Nanoparticles Synthesized by Stentrophomonas SP Induced Cell Cycle Changes in Esophageal Cancer Cells (چکیده)
3 - Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
4 - بهینه سازی تولید زیستی نانوذره سلنیوم توسط باکتری به روش روشناور (چکیده)
5 - The effect of furnace on the size of biological synthesized platinum nanoparticles (چکیده)
6 - Biological synthesis of platinum nanoparticles using actinomycetes isolated from Persian Gulf (چکیده)
7 - Biofilm inhibition activity of CuO/ZnO nanoparticles by cold tolerant Microbacterium sp. (چکیده)
8 - Biosynthsis, characterization and antibacterial properties of CuO nanoparticles of cold tolerant Microbacterium sp (چکیده)
9 - Green synthesis of CuONPs by psychrotrophic Stentrophomonas sp. and its antibacterial activity (چکیده)
10 - Investigation of the mechanical and physical properties of bio-modified cold asphalt emulsion mixtures by microbial carbonate precipitation (چکیده)
11 - Optimization of complete RB-5 azo dye decolorization using novel cold-adapted and mesophilic bacterial consortia (چکیده)
12 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation -MCP- (چکیده)
13 - Effect of different carbon and nitrogen source on amylase production by a newly cold tolerant bacterium isolated from Binaloud Mountain soil (چکیده)
14 - Optimization of cold active amylase production by the cold tolerant bacterium BTR209 isolated from Binaloud Mountain soil (چکیده)
15 - Biodegradation of Phenol by Cold-Tolerant Bacteria Isolated from Alpine Soils of Binaloud Mountains in Iran (چکیده)
16 - بهینه سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روش Response Surface Methodology (چکیده)
17 - اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد (چکیده)
18 - ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
19 - Synthesis, characterization and antibacterial properties of silver nanoparticles by a psychrotolerant strain (چکیده)
20 - Green synthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. OSIP1 and its antibacterial activity (چکیده)
21 - Evaluating the effect of heat-killed pathogens on antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 (چکیده)
22 - Eliciting the antimicrobial compounds production in Streptomyces sp.AC117 by different inoculation amount of heat-killed Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
23 - The effect of mineral parameters on production of bioactive compounds by Streptomyces ACS135 (چکیده)
24 - Optimization of carbon and nitrogen source and their concentration for antimicrobial metabolites production by Streptomyces AC135 (چکیده)
25 - Optimization for high level expression of cold and pH tolerant amylase in a newly isolated Pedobacter sp. through Response Surface Methodology (چکیده)
26 - بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه پاتوژن گیاهی (چکیده)
27 - The influence of minerals on antibacterial secondary metabolite production by Streptomyces sp.ACS 116 isolated from Man Sea (چکیده)
28 - جداسازی و شناسایی اکتینومیستهای خاک به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی بیمارگرهای گیاهی (چکیده)
29 - بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter (چکیده)
30 - Isolation and Identification of a New Cold and Alkaline Tolerant Antibiotic Producing Streptomyces sp. From Soil (چکیده)
31 - Optimization of Protease Production by Psychrotrophic Rheinheimera sp. with Response Surface Methodology (چکیده)
32 - Biosorption of 4-chlorophenol by dried anaerobic digested sludge: artificial neural network modeling, equilibrium isotherm, and kinetic study (چکیده)
33 - The effect of different carbon and nitrogen source on antibacterial production by Streptomyces sp. AC116 isolated from Oman Sea (چکیده)
34 - Evaluation of Extremoenzymes in cold tolerant bacteria isolated from Oshtorankuh Mountains (چکیده)
35 - Optimization of cold active protease production by the cold tolerant bacterium Stentrophomonas sp. with one factor at a time methodology (چکیده)
36 - Synthesis of silver nanoparticles by a marine luminescent vibrio isolated from the water of Persian Gulf (چکیده)
37 - A comparative study between dried anaerobic digested sludge and dried activated sludge for the removal of 4-chlorophenol from aqueous solutions (چکیده)
38 - Optimization of pyrene biodegradation by Achromobacter sp. isolated from oil-contaminated soils (چکیده)
39 - جداسازی و شناسایی استرپتومیسس های دریایی به عنوان عوامل موثر در کنترل زیستی برخی پاتوژن های گیاهی (چکیده)
40 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
41 - غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران (چکیده)
42 - Biodegradation of pyrene by indigenous bacteria isolated from Gachsaran oil field (چکیده)
43 - Survey for extremozymes in halophilic bacterial isolates from Khur and Biabanak Salt Lake (چکیده)
44 - بررسی فعالیت آنزیم زایلاناز در سویه های بومی ایران (چکیده)
45 - Application of response surface methodology and artificial neural network for analysis of p-chlorophenol biosorption by dried activated sludge (چکیده)
46 - The Study on the Growth Process and Phenol Biodegradation by Isolated Bacteria from Binalood Mountain (چکیده)
47 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
48 - قابلیت رنگ زدایی رنگهای آزو در برخی سویه های بومی ایران (چکیده)
49 - جداسازی باکتریهای لومینسانت از جانوران دریایی و به کارگیری آنها در ایجاد بیوسنسورها برای تشخیص آلودگی های محیطی (چکیده)
50 - تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها (چکیده)
51 - Screening of Actinomycetes From Lipar Area of Oman Sea to Investigate the Antibacterial Compounds (چکیده)
52 - گوگردزدایی زیستی خاک های الوده به ترکیبات نفتی (چکیده)
53 - The screening of Telar forest Actinomycetes to search their antimicrobial compounds (چکیده)
54 - Screening and characterization of amylase producing bacteria in Binalood soils, Iran (چکیده)
55 - جداسازی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و بررسی آنزیم های هیدرولیتیکی آنها (چکیده)
56 - بررسی پتانسیل تجزیه فنل توسط باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما (چکیده)
57 - بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS (چکیده)
58 - جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد (چکیده)
59 - بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران (چکیده)
60 - کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه کردن تولید پروتئاز توسط سویه مقاوم به سرمای Rheinheimera (چکیده)
61 - جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود (چکیده)
62 - نگرشی بر خانواده ای از آنزیم های کمتر شناخته شده؛ زایلانازها و کاربردهای صنعتی آنها (چکیده)
63 - Screening of Actinomycetes from Lipar area of Gulf of Oman to research the antimicrobial compounds (چکیده)
64 - بررسی خاصیت آنتی بیوتیکی اکتینومیست های جداشده از دریای عمان (چکیده)
65 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
66 - مروری بر زیست پالایی و کاربرد آن در زدایش آلاینده های موجود در آب های زیرزمینی (چکیده)
67 - جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود (چکیده)
68 - جداسازی باکتری های مقاوم به سرما از ارتفاعات بینالود (چکیده)
69 - سایکروفیل ها به عنوان ابزاری نوین در بیوتکنولوژی (چکیده)
70 - The effect of pH and temperature on spatial variation of Acidobacteria /Actinobacteria communities from Alpine soil (چکیده)
71 - Spatial and temporal dynamics of microbial communities in alpine ecosystems (چکیده)
72 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
73 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)
74 - Phylogenetic Clustering Reveals Selective Events Driving the Turnover of Bacterial Community in Alpine Tundra Soils (چکیده)
75 - ردیابی باکتری های لومینسانس در حوضچه های پرورش میگو نواحی خلیج فارس (چکیده)
76 - کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس (چکیده)
77 - Alpine soil properties are influenced by Dryas octopetala tannins (چکیده)
78 - Dynamique saisonnière des communautés microbiennes alpines :influence de\\\'enneigement (چکیده)
79 - Seasonal dynamics of microbial communities in two alpine soils: a molecular approach (چکیده)
80 - بررسی مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس در برابر وانکومایسین (چکیده)
81 - Phylogenenic bases for the bacterial community dynamics in two contrasted alpine meadows (چکیده)
82 - استفاده از متد sscp برای تخمین تنوع جمعیت میکروبی در یک اکوسیستم (چکیده)
83 - Isolation and identification of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
84 - Diversité de la microflore alpine: une variation spatio-temporelle (چکیده)
85 - Contrasted patterns of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
86 - Polyphenol accumulation drives the dynamic of soil organic matter along snowmelt gradients in alpine tundra (چکیده)
87 - Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils (چکیده)
88 - Microbial diversity in alpine tundra soils correlates with snow cover dynamics (چکیده)
89 - Tannin impacts on microbial diversity and the functioning of alpine soils: a multidisciplinary approach (چکیده)