همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها , 2018-01-03

عنوان : ( تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها است. جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نظام سنتی مالیات غیرمستقیم جهت تقویت توانایی جذب درآمدهای مالیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. این نوع مالیات با انتقال مالیات از درآمد به مصرف و با ایجاد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و افزیش تولید، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نظام مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی دو اصل مبدا و مقصد وجود دارد بطوری‌که با بکارگیری اصل مقصد، صادرات مشمول نرخ صفر و واردات مشمول مالیات بر نرخ استاندارد می‌گردد و بدین ترتیب مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی مبتنی بر اصل مقصد در راستای تشویق صادرات و رشد تولید صادرات محور خواهد بود. اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می‌کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تاثیر می‌شود. لذا در این تحقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 2015-2008 و با استفاده از روش داده‌های تابلویی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر خالص صادرات منفی و معنادار می باشد، به عبارتی با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از خالص صادرات کاسته می شود. همچنین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر خالص صادرات مثبت و معنادار است و افزایش درآمدهای مالیاتی دریافتی دولت منجر به کاهش خالص صادرات می-گردد.

کلمات کلیدی

, خالص صادرات, مالیات بر ارزش افزوده, روش پانل دیتا, ساختار مالیاتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078423,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه},
booktitle = {همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خالص صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، روش پانل دیتا، ساختار مالیاتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها
%D 2018

[Download]