اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی )

نویسندگان: محمد محمدزاده گنابادی , سمیه فدایی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی و کنترل تولید در سیستم های تولید کارگاهی، رویه ای پیچیده است که دلیل اصلی آن، تغییرپذیری ذاتی فرآیند تولید و زمان های بین ورودی تصادفی سفارشات مشتری می باشد. این اختلالات تصادفی، عملکرد کارگاه را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا مطالعه حاضر با هدف توصیف سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید و ارائه راهحل اختلالهای سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید به منظور بهبود کارایی سیستم تولیدکارگاهی از منظر سفارشات تولید انباشت شده، موجودی کالای در جریان ساخت و کارهای تاخیری، انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از پویایی شناسی سیستم وضعیت سیستم تولید کارگاهی مدل میشود. سپس حلقههای راهحل های اختلالات برای بهبود وضعیت ارائه میشود. پس از انتخاب رویکرد پویایی شناسی سیستم، با بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان و شناسایی حلقه ها و ارتباطات علّی معلولی بین متغیرها، مدل طراحی گردید. مدل بر مبنای دو مکانیسم برآورد اندازه دسته و سفارش تولید با توجه به پویایی ظرفیت و تاثیر محصولات برگشتی و معیوب بر فرآیند تولید طراحی شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم تولیدی کارگاه, اندازه دسته, پویایی شناسی سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078547,
author = {محمدزاده گنابادی, محمد and فدایی, سمیه and پویا, علیرضا},
title = {مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم تولیدی کارگاه، اندازه دسته، پویایی شناسی سیستم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی
%A محمدزاده گنابادی, محمد
%A فدایی, سمیه
%A پویا, علیرضا
%J اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]