اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری )

نویسندگان: علیرضا پویا , راضیه میرنژاد , علی سیبویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانها برای تقویت جامعنگری در درون خود نیازمند تفکر سیستمی هستند، زیرا تفکر سیستمی به مدیران کمک می کند تا ساختارها، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند. امروزه علی رغم اینکه مزایای زیادی برای تفکر سیستمی عنوان شده است اما متاسفانه همچنان در سازمانهای ایرانی مورد استقبال قرار نگرفته و به آن توجه نمیشود. موانع و عواملی سبب میشود سازمانها از تفکر سیستمی مغفول بمانند. باتوجه به گذشت شش دهه از حیات تفکر سیستمی به عنوان رویکردی نظری- کاربردی جای آن دارد که زمینه بالندهسازی و اعتﻼی این تفکر اثربخش در اداره جامﻌه و سازمان موردعنایت بیشتر مدیران و تصمیم سازان قرار گیرد. از این رو این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل موانع تفکر سیستمی در سازمانهای ایران با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به مرحلهی اجرا در آمده است .این روش جزو روشهای تجزیه و تحلیل سیستمها میباشد که به بررسی تﻌامﻼت میان عناﺻر سیستم میپردازد. در این پژوهش، پس از بررسی عامل استخراج شد، سپس عوامل تا حد امکان بوسیله همپوشانیها با یکدیگر ادغام گردیده و در نهایت ٦٤جامع ادبیات تحقیق، دسته عوامل )موانع کلی( را در سه ٧، این ISM دسته خﻼﺻه شد. نتایج روش ساختاری تفسیری ٧موانع شناسایی شده به سطح اهمیت و تاثیرگذاری، تقسیم نمود. عوامل سازمانی، فرهنگی، مالی، آموزشی و شخصیتی در سطح اول تاثیرگذاری قرار گرفتند. عامل ذهنی در سطح دوم و عامل اطﻼعاتی در سطح سوم قرار گرفت.

کلمات کلیدی

، موانع، سازمانها ISM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078550,
author = {پویا, علیرضا and میرنژاد, راضیه and سیبویه, علی},
title = {مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {، موانع، سازمانها ISM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری
%A پویا, علیرضا
%A میرنژاد, راضیه
%A سیبویه, علی
%J اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]