علوم خاک ایران , 2019-08-27

Title : ( احیای زیستی و سایر کاربردهای سیانوباکتری: مطالعه مروری )

Authors: Ava Heiari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078676,
author = {Heiari, Ava},
title = {احیای زیستی و سایر کاربردهای سیانوباکتری: مطالعه مروری},
booktitle = {علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیای زیستی و سایر کاربردهای سیانوباکتری: مطالعه مروری
%A Heiari, Ava
%J علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]