صنعت و تجاری سازی کشاورزی , 2019-12-18

Title : ( بررسی توانایی سیانوباکتریها در تصفیه خاک آلوده به فلزات )

Authors: Ava Heiari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078677,
author = {Heiari, Ava},
title = {بررسی توانایی سیانوباکتریها در تصفیه خاک آلوده به فلزات},
booktitle = {صنعت و تجاری سازی کشاورزی},
year = {2019},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توانایی سیانوباکتریها در تصفیه خاک آلوده به فلزات
%A Heiari, Ava
%J صنعت و تجاری سازی کشاورزی
%D 2019

[Download]