ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS) , 2020-02-19

عنوان : ( بررسی آلودگی قارچی اجزاء تشکیل دهنده ی خوراک و مخلوط خوراک دامها در برخی گاوداریهای شیری اطراف مشهد )

نویسندگان: نجمه اصغری , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ی حاضر به منظور بررسی آلودگی قارچی اجزاء تشکیل دهنده خوراک و مخلوط خوراک دامها در برخی گاوداری های شیری اطراف مشهد انجام شده است. از 5 نوع خوراک مختلف (سیلوی ذرت، ذرت، علوفه، کنسانتره و خوراک کامل) در دامپرویهای صنعتی و غیر صنعتی گاو شیری در اطراف مشهد در فصول مختلف یک سال برروی 133 نمونه انجام گرفته است. از کلیه ی نمونه ها بعد از آماده سازی رقت های متوالی تهیه گردید و سپس مقدار 1/0 میلی لیتر از هر رقت در داخل محیط کشت PDA به صورت سطحی کشت داده شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت 5-7 روز انکوبه شد. در این مطالعه با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی، پرگنه های قارچ شناسایی گردیدند. در این پژوهش گونه های پنی سیلیوم (66.91%)، آسپرژیلوس (63.90%)، کلادوسپوریوم (36.90%)، موکور (31.57%)، آلترناریا (24.065)، رایزوپوس (19.54%) و فوزاریوم (16.54%) به ترتیب فراوانترین قارچ های جدا شده از خوراک های تحت آزمایش بودند. علوفه با میانگین شمارش کلی 106×60/2 آلوده ترین خوراک بود. بین میانگین شمارش کلی قارچ ها در گاوداریهای شیری صنعتی و غیرصنعتی اختلاف معنی داری یافت نشد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که مواد خام خوراک عامل مهمی برای ورود آلودگی قارچی به خوراک دامها محسوب می شوند و با توجه به اینکه رشد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذایی خوراک مصرفی می شود بنابراین توصیه می شود که مهارکننده های رشد قارچی به مواد خام خوراک افزوده شود.

کلمات کلیدی

, محیط کشت, آلودگی قارچی – مهارکننده های رشد قارچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078946,
author = {اصغری, نجمه and محمدی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی قارچی اجزاء تشکیل دهنده ی خوراک و مخلوط خوراک دامها در برخی گاوداریهای شیری اطراف مشهد},
booktitle = {ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS)},
year = {2020},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {محیط کشت- آلودگی قارچی – مهارکننده های رشد قارچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی قارچی اجزاء تشکیل دهنده ی خوراک و مخلوط خوراک دامها در برخی گاوداریهای شیری اطراف مشهد
%A اصغری, نجمه
%A محمدی, غلامرضا
%J ششمین همایش‌ملی مدیریت بهداشت دام، دانشگاه شیراز (AHMS)
%D 2020

[Download]