چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی , 2019-02-05

عنوان : ( طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی )

نویسندگان: کامبیز عبدی , مهدی طالب پور , محمدجواد رنجکش , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بر طبق نظریه جوزف نای ، منابع پایه از جمله فرهنگ، ارزش ها و \\\"ورزش\\\" قابلیت تبدیل به قدرت نرم 2 را دارند. تبدیل منابع پایه به قدرت نرم به شرایط زمینه ای، ویژگی های هدف و استراتژی های تبدیل ماهرانه بستگی دارد. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی انجام گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی بوده که به دنبال توسعه علم می باشد. از نظر استراتژی از نوع پژوهش های کیفی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به صورت آنالین انجام پذیرفت. از روش دلفی فازی جهت جمع آوری و تحلیل نظر خبرگان استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی حوزه دیپلماسی عمومی و ورزشی بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر خبره بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و جهت شرکت در راند های دلفی فازی در پنل های ورزشی و سیاسی سازمان دهی شدند. 3 یافته ها: پس از اجرای دو راند از دلفی فازی، منابع دیپلماسی ورزشی از نگاه خبرگان در 3 دسته طبقه بندی شدند. نتایج تحلیل ها نشان داد که بیشترین اجماع خبرگان به ترتیب در مورد گزاره های \\\"بازیکنان رشته های ورزشی\\\"، \\\"ورزش زنان\\\"، \\\"میزبانی/ مشاکت در رویدادهای ورزشی منطقه ای، بین المللی، قاره ای و جهانی\\\"،، \\\"مربیان\\\" و \\\"لیگ های ورزشی معتبر\\\" به عنوان مهمترین منابع دیپلماسی ورزشی شناسایی شد که از نظر خبرگان سیاسی و ورزشی قابلیت و پتانسیل بالقوه برای بهره گیری به عنوان قدرت نرم را برای دولت مردان دارند. ابزارهای تبدیل )استراتژی های ماهرانه( منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدها، شامل استراتژی های \\\" انسجام/هماهنگی بین دیپلماسی رسمی 4 \\\"؛ \\\"سفیران فرهنگی شایسته 5 و دیپلماسی ورزشی \\\" شامل دو زیراستراتژی \\\"سفیران ارزش های جهانی 6 \\\" و \\\"سفیران ارزش های ملی 7 8 \\\"؛ \\\"عملکرد باال \\\" شامل سه زیر استراتژی \\\"کسب بهترین رکوردهای ورزشی 9 \\\" ، \\\"بهترین مدیریت 10 \\\" و \\\"بهترین راهبردهای ارتباطی 11 \\\"؛ و 12 \\\" بود. نهایتا، از نظر خبرگان بین المللی، در صورتی که منبع/منابع دیپلماسی ورزشی به صورت 13 استراتژی \\\"پوشش گسترده رسانه ای انتخاب شده و استراتژی های تبدیل به صورت ماهرانه اجرا شوند می توان برآمدهایی را برای تالش های دیپلماسی ورزشی متصور بود. 1 برآمدهای دیپلماسی ورزشی طبقه بندی شدند. نتایج تحلیل 3 و برآمدهای ضمنی/عمومی 2 از نگاه خبرگان در دو دسته برآمدهای صریح/ویژه \\\"، \\\"فهم و درک متقابل 4 ها نشان داد که برآمدهای\\\"ارتباطات بین فرهنگی \\\"، \\\"اعتمادسازی 5 \\\"، \\\"ایجاد/تقویت برند ملی 6 7 \\\"، \\\"شهرت کشور 8 \\\"، و \\\"همراهی/همسویی )تنش زدایی- توسعه صلح( \\\"، مهمترین برآمدهای مورد انتظار از تالش های صریح/خاص دیپلماسی ورزش است که توسط 9 \\\"، \\\"توسعه گردشگری 11 طراحی و اجرا می گردد. همچنین برآمدهای \\\"توسعه صنعت ورزش 10 وزارت امور خارجه و موسسات وابسته \\\"، \\\"توسعه اجتماعی-اقتصادی 12 ورزشی \\\" و \\\"ایجاد/توسعه برند ملی\\\" مهمترین برآمدهای مورد انتظار از تالش های ضمنی/عمومی دیپلماسی 13 14 ورزش است که توسط سایر نهادها و موسسات خارج از وزارت امور خارجه و موسسات وابسته انجام می پذیرد. نتیجه گیری: چنانکه نای متذکر شده است؛ تبدیل منابع پایه به قدرت نرم به شرایط زمینه ای، ویژگی های هدف و استراتژی های تبدیل ماهرانه بستگی دارد. لذا اگرچه انتخاب متناسب منابع دیپلماسی ورزشی و اجرای ماهرانه استراتژی های تبدیل اهمیت حیاتی دارد اما دستیابی به برآمدهای مطلوب دیپلماتیک، به دو عامل کلیدی شرایط زمینه ای داخلی و به ویژه خارجی و همچنین ویژگی های مخاطبان هدف وابسته است.

کلمات کلیدی

, دیپلماسی ورزشی, قدرت نرم, جوزف نای, برآمدهای دیپلماتیک, استراتژی های تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078967,
author = {عبدی, کامبیز and طالب پور, مهدی and رنجکش, محمدجواد and جباری نوقابی, هادی},
title = {طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {دیپلماسی ورزشی، قدرت نرم، جوزف نای، برآمدهای دیپلماتیک، استراتژی های تبدیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی مدل دیپلماسی ورزشی با بهره گیری از دیدگاه خبرگان بین المللی
%A عبدی, کامبیز
%A طالب پور, مهدی
%A رنجکش, محمدجواد
%A جباری نوقابی, هادی
%J چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
%D 2019

[Download]