دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی , 2019-02-02

عنوان : ( شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی )

نویسندگان: کامبیز عبدی , مهدی طالب پور , جیمی فولرتون , محمدجواد رنجکش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: بر طبق نظریه جوزف نای، منابع پایه از جمله فرهنگ، ارزش ها و ورزش قابلیت تبدیل به قدرت نرم را دارند. تبدیل منابع پایه به قدرت نرم به شرایط زمینه ای، ویژگی های هدف و \\\"استراتژی های تبدیل ماهرانه\\\" بستگی دارد. هدف مطالعه حاضر شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به قدرت نرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های بنیادی بوده که به دنبال توسعه علم می باشد. از نظر استراتژی از نوع پژوهش های کیفی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به صورت آنلاین انجام پذیرفت. از روش دلفی فازی جهت جمع آوری و تحلیل نظر خبرگان استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان بین المللی حوزه دیپلماسی عمومی و ورزشی بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر خبره بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و جهت شرکت در راند های دلفی فازی در پنل های ورزشی و سیاسی سازمان دهی شدند. پس از اجرای دو راند از دلفی فازی، ابزارهای تبدیل (استراتژی های ماهرانه) منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدها، مورد اجماع خبرگان سیاسی و ورزشی قرار گرفت که شامل استراتژی های \\\" انسجام/هماهنگی بین دیپلماسی رسمی و دیپلماسی ورزشی\\\"؛ \\\"سفیران فرهنگی شایسته\\\" شامل دو زیراستراتژی \\\"سفیران ارزش های جهانی\\\" و \\\"سفیران ارزش های ملی\\\"؛ \\\" عملکرد بالا\\\" شامل سه زیر استراتژی \\\"کسب بهترین رکوردهای ورزشی\\\" ، \\\"بهترین مدیریت\\\" و \\\"بهترین راهبردهای ارتباطی\\\"؛ و استراتژی \\\" پوشش گسترده رسانه ای\\\" بود.

کلمات کلیدی

, قدرت نرم, خبره سیاسی, خبره ورزشی, دلفی فازی, استراتژی های تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1078968,
author = {عبدی, کامبیز and طالب پور, مهدی and جیمی فولرتون and رنجکش, محمدجواد},
title = {شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی},
booktitle = {دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {قدرت نرم، خبره سیاسی، خبره ورزشی، دلفی فازی، استراتژی های تبدیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی استراتژی های تبدیل منابع دیپلماسی ورزشی به برآمدهای مطلوب سیاسی از منظر خبرگان بین المللی
%A عبدی, کامبیز
%A طالب پور, مهدی
%A جیمی فولرتون
%A رنجکش, محمدجواد
%J دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
%D 2019

[Download]