اولین کنفرانس تفکرسیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک )

نویسندگان: مریم سرغانی , مصطفی کاظمی , امیر محمد فکور ثقیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین تمرکز دارد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و بهرهگیری از نظرات خبرگان ابعاد تابآوری زنجیره تامین و مولفههای آن شناسایی گردید.در بین آنها موثرترین ابعاد و عوامل انتخاب و مدلسازی بر اساس آنها صورت گرفت. سپس مدل بر اساس رویکرد تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و روش دیمتل ایجاد گردید. علاوه بر آن، بین مدل ایجاد شده و دنیای واقعی مقایسهای صورت گرفت. بر اساس این مقایسه تغییراتی جهت بهبود وضعیت سازمان مورد مطالعه به لحاظ تاب آوری زنجیره تامین شناسایی و بعد از آن راهکارهایی به منظور پر کردن شکاف بین وضعیت موجود و مدل ایجاد شده ارائه گردید. روایی مدل با توجه به نظرات خبرگان بررسی و تایید گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ابعاد استواری و چابکی عوامل اثر گذار و بیشترین تاثیر را بر سایر ابعاد دارد. از طرفی بعد ناب بودن بیشترین اثرپذیری را دارد. علاوه بر آن در بعد چابکی عوامل شفافیت و سطح همکاری عوامل اثرگذار و عامل انطباقپذیری جزء عوامل اثر پذیر میباشند. در بعد انعطاف پذیری، تامین منعطف عامل اثر گذار و انعطاف پذیری فرآیند و توزیع جزء عوامل اثر پذیر میباشند. همچنین در بعد ناب بودن، کارایی عامل اثر گذار و ظرفیت عامل اثر پذیر عنوان شد. در بعد استواری نیز، عامل قابلیت رویت عامل اثر گذار و پیشبینی عامل اثر پذیر میباشد

کلمات کلیدی

, تابآوری زنجیره تامین, روش شناسی سیستمهای نرم, روش تصمیمگیری دیمتل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079042,
author = {سرغانی, مریم and کاظمی, مصطفی and فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک},
booktitle = {اولین کنفرانس تفکرسیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تابآوری زنجیره تامین، روش شناسی سیستمهای نرم، روش تصمیمگیری دیمتل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری یک مدل تلفیقی روش شناسی سیستمهای نرم و تکنیک دیمتل در راستای شناسایی ابعاد تابآوری زنجیره تامین و بررسی اثرات آنها بر یکدیگر مورد مطالعه:شرکت صنعتی لاما الکترونیک
%A سرغانی, مریم
%A کاظمی, مصطفی
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J اولین کنفرانس تفکرسیستمی در عمل
%D 2019

[Download]