نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (7), شماره (14), سال (2019-12) , صفحات (357-394)

عنوان : ( چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی )

نویسندگان: حسین شرفی , بختیار شعبانی ورکی , محمدسعید عبدخدائی , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین دشواری های رویکردهای ارزشیابی موجود و پیشنهاد رویکرد بدیلی برای رفع این دشواری هاست. بنابراین نخست رویکردهای موجود ارزشیابی مورد نقد و بررسی قرارگرفته اند، آنگاه با ابتنا به رویکرد عصب پدیدار شناسی و با الهام از تحلیل لایه ای علی، نظریه انتگرال ویلبر و منطق فازی، ارزشیابی انتگرال پیشنهاد شده است. مهمترین ویژگی های این رویکرد در ارزشیابی عبارتند از، نگرش هولوگرافیک به حیات پیچیده آدمی، در نظرگرفتن روابط علی، هیورستیک و متعامد ذهن، مغز، بدن و محیط در ارزشیابی و توجه هم زمان به لایه سطحی تجربه اجتماعی و داده های کمی و آن وجه از تجربیات یادگیرنده که پدیداری، اول شخص و مفهومی است.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی انتگرال, روش کمی و کیفی, عصب پدیدارشناسی, نظریه انتگرال, تحلیل علی لایه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079061,
author = {شرفی, حسین and شعبانی ورکی, بختیار and عبدخدائی, محمدسعید and مقیمی, علی},
title = {چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {14},
month = {December},
issn = {2345-4938},
pages = {357--394},
numpages = {37},
keywords = {ارزشیابی انتگرال، روش کمی و کیفی، عصب پدیدارشناسی، نظریه انتگرال، تحلیل علی لایه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی
%A شرفی, حسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A مقیمی, علی
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2019

[Download]