سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز , 2019-02-24

عنوان : ( بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری تحول گرا در سازمان تامین اجتماعی مشهد )

فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روندهای مهم کسبوکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز برمعنویت در کار در سازمانها می باشد. پایبندی خدمتگزاران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنان، موجبتوسعه سرمایه اجتماعی میشود؛ یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم های سازمانی به کار می گیرند با توسعهروابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد میکنند. بدین جهت قصد دارد رابطه میان معنویت در کار با سرمایه اجتماعی رادر سازمان تامین اجتماعی مشهد مورد بررسی قرار دهد. بدین جهت در این پژوهش به بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایهاجتماعی با نقش مداخله گر رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 825 نفر کارمند در سازمانتامین اجتماعی شهر مشهد بوده که با روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برایجمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تایید روایی و پایایی آن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه هایتعریف شده از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد که فرضیه ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه وتحلیلقرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین اثر مداخله ای رهبریتحول آفرین در این رابطه نیز مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, معنویت در کار, سرمایه اجتماعی, رهبری تحول آفرین, سازمان بیمه تامین اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079069,
author = {},
title = {بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری تحول گرا در سازمان تامین اجتماعی مشهد},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معنویت در کار، سرمایه اجتماعی، رهبری تحول آفرین، سازمان بیمه تامین اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری تحول گرا در سازمان تامین اجتماعی مشهد
%A
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
%D 2019

[Download]