اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران , 2018-09-11

عنوان : ( دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی )

نویسندگان: سارا نخعی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام آموزشگاهی برای یک شروع پویا ، مدیریت کاردان و شایسته میطلبد. در هر نظام آموزشی توسعه شایستگی های مدیر آموزشی دغدغه ی پررنگی است. هرگونه ارتقا و توسعه در بستر مناسب فرهنگی خود روی میدهد. وجود پارهای مختصات در یک فرهنگ، می تواند مسیر تحقق هدف را ناهموار، و دستیابی به توسعه را به تعویق بیاندازد. در این مقاله با توجه به پیچیدگی فرهنگ ، کوشش می شود تا با شیوه مروری برخی از مهم ترین موانع فرهنگ در مسیر توسعه شایستگی مدیران آموزشی ایران شامل از:تقدیرگرایی و تلقین پذیری، تمرکزگرایی، ثبات جویی، پارادایم جامعه حمایتی و سنت تک روی و خودمداری مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توسعه شایستگی, مدیریت آموزشی, دام های فرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079092,
author = {نخعی, سارا and آهنچیان, محمدرضا and کرمی, مرتضی},
title = {دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه شایستگی، مدیریت آموزشی، دام های فرهنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دامهای فرهنگی فراروی توسعه شایستگی ها در مدیریت آموزشی
%A نخعی, سارا
%A آهنچیان, محمدرضا
%A کرمی, مرتضی
%J اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
%D 2018

[Download]