پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین , 2016-09-15

عنوان : ( بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی )

نویسندگان: نوریه هاشمی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد فزاینده تکنولوژی در جهان منجر به تغییر و تحولات عظیمی شده است که باعث شده وظیفه نظام آموزشی بسیار مهم و پیچیده گردد. ژرف نگری دقیق به بهبود عملکرد مدارس از مباحث عمدهای است که توجهدستاندرکاران تعلیم و تربیت را به خودش جلب نموده است. بهبود عملکرد مدارس میتواند پشتیبان رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی آموزش و پرورش شود . بدون تحقیق و کسب اطلاعات از میزان پیشرفت و دستیابی بهاهداف، همچنین بدون شناسایی چالشهای پیش روی آموزش و پرورش و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرایسیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که نیاز به بهبود جدی دارند، در عملکرد مدارس تغییرات مطلوبی صورت نخواهد پذیرفت. از این رو، بهبود عملکرد مدارس نیازمند بهکارگیری رویکرد جامعی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق عملکرد از تمام ابعاد؛ تشخیص علت، انتخاب مداخله های مناسب همراستا با علل اصلیمشکلات و ارزشیابی مستمر به منظور درک تغییر و ایجاد نوآوری در سیستم عملکردی است. بنابراین، هدف ایننوشتار بهبود عملکرد مدارس در بستر بکار گیری تکنولوژی عملکرد انسانی است که به روش توصیفی تحلیلی -انجام شده است. این پژوهش با مطالعه مرتبطترین منابع به بررسی کاربست تکنولوژی عملکرد انسانی به منظور بهبود عملکرد مدارس میپردازد.

کلمات کلیدی

, عملکرد, تکنولوژی عملکرد انسانی, بهبود عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079104,
author = {هاشمی, نوریه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2016},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {عملکرد، تکنولوژی عملکرد انسانی، بهبود عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود عملکرد مدارس در بستر بهکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی
%A هاشمی, نوریه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
%D 2016

[Download]