هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران , 2020-02-05

عنوان : ( بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج) )

نویسندگان: پوریا انوری , علیرضا فریدحسینی , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , عادل احمدی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی و تهیه نقشه پهنه بندی مناطق آسیب پذیر آبخوان، یعنی مناطقی که امکان نفوذ و پخش آلاینده ها از سطح زمین به سیستم آب زیرزمینی وجود دارد، یک ابزار مدیریتی مناسب برای جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی می باشد. در مدل دراستیک (DRASTIC) از مشخصه های موثر در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آب زیرزمینی شامل عمق سطح ایستابی، شبکه تغذیه، جنس آبخوان، نوع خاک، شیب توپوگرافی، مواد تشکیل دهنده منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی استفاده می شود که به صورت هفت لایه در نرم افزار ArcGIS تهیه شدند و با وزن دهی و رتبه بندی و تلفیق هفت لایه فوق، نقشه نهایی آسیب پذیری آبخوان نسبت به آلودگی تهیه گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد بیشترین درصد پتانسیل آسیب پذیری مربوط به کلاس خیلی کم است که در گستره آبخوان وجود دارد. همچنین بیشترین مقدار آلودگی مربوط به نواحی غربی و جنوب غربی آبخوان است که هرچه به مناطق شمالی آن نزدیک می شویم از پتانسیل آلودگی کاسته می شود.

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری آبخوان, مدل DRASTIC, آبخوان یاسوج, آب های زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079181,
author = {انوری, پوریا and فریدحسینی, علیرضا and داوری, کامران and خداشناس, سعیدرضا and عادل احمدی حسینی},
title = {بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج)},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب پذیری آبخوان، مدل DRASTIC، آبخوان یاسوج، آب های زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان به روش DRASTIC (مطالعه موردی: آبخوان دشت یاسوج)
%A انوری, پوریا
%A فریدحسینی, علیرضا
%A داوری, کامران
%A خداشناس, سعیدرضا
%A عادل احمدی حسینی
%J هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
%D 2020

[Download]