زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, سال (2019-10)

عنوان : ( تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق )

نویسندگان: زیبا رحیمیان مشهد , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر رشیدلمیر , محمدعلی سردار , سیروس نکویی , رامش گیتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ورزش به عنوان یک روش درمان غیر دارویی برای به حداقل رساندن سفتی شریان و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی استفاده میشود. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر دو برنامه ورزشی هوازی و مقاومتی بر سفتی رگ و بیومارکرهای التهابی وضدالتهابی در زنان غیر فعال چاق بود. مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی 27 زن چاق به طور داوطلبانه شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه ورزش هوازی(14 نفر) و ورزش مقاومتی(13 نفر) تقسیم شدند. برنامه ورزش هوازی و ورزش مقاومتی به مدت 24 جلسه برگزار گردید. در جلسات اول، دوازدهم و بیست و چهارم نمونه گیری خونی، آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی و سفتی رگ انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس با اندازه گیریهای تکراری و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: هر دو برنامه ورزشی سبب افزایش معناداردرحداکثر اکسیژن مصرفی و توده عضلات اسکلتی و کاهش معناداری در فشار نبض شدند. تاثیر ورزش هوازی بر افزایش اکسیژن مصرفی بیشتر از ورزش مقاومتی بود. ولی تفاوتی بین تاثیر کاهشی هر دو برنامه ورزشی بر میزان فشار نبض مشاهده نشد. تغییرات IL6 و IL10 در هر دو برنامه ورزش هوازی و مقاومتی معنادار نبودند. نتیجه گیری: هر دو نوع ورزش هوازی و ورزش مقاومتی میتواند بر سیستم عضلانی و قلبی عروقی زنان غیر فعال چاق تاثیر مثبت بگذارند و به عنوان یک روش درمان غیردارویی برای به حداقل رساندن سفتی شریان و پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی استفاده شوند. کلیدواژه‌ها

کلمات کلیدی

ورزش هوازی ورزش مقاومتی سفتی رگ بیومارکرهای التهابی و ضد التهابی زنان چاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079211,
author = {رحیمیان مشهد, زیبا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رشیدلمیر, امیر and محمدعلی سردار and سیروس نکویی and رامش گیتی},
title = {تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2019},
month = {October},
issn = {1680-2993},
keywords = {ورزش هوازی ورزش مقاومتی سفتی رگ بیومارکرهای التهابی و ضد التهابی زنان چاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق
%A رحیمیان مشهد, زیبا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رشیدلمیر, امیر
%A محمدعلی سردار
%A سیروس نکویی
%A رامش گیتی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2019

[Download]