نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2020-02-19

عنوان : ( توسعه مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به‌منظور بهبود پیش‌بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد در استان گلستان )

نویسندگان: فاطمه احمدیان , حسین انصاری , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش جهت ارزیابی کارایی مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی در مقیاس زمانی سالانه، میزان عملکرد محصولات گندم و جو در دوره آماری 62-1361 الی 94-1393 در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. در مدل‌های اسکالوگرام 36 متغیر آب‌ و ‌هوایی استفاده گردید که برای هریک از متغیرها ضریب تأثیر اولیه‌ای پیشنهاد شد. با استفاده از اصل انتقال هم احتمال مقادیر حاصل از مدل‌های اسکالوگرام و عملکرد محصولات زراعی به تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد شده برازش داده شدند. نتایج نشان داد که در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد، میزان همبستگی مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی با در نظر گرفتن ضرایب تأثیر اولیه پیشنهادی با مقادیر عملکرد محصولات زراعی کمتر از 5/0 است. باتوجه به امکان تغییر ضرایب متغیرهای مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی، جهت افزایش میزان همبستگی عملکرد محصولات زراعی با این دو مدل، به هریک از متغیرهای مورد بررسی ضریب بهینه نسبت داده شد که میزان همبستگی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. بر این اساس، با توجه به مقادیر پدیده‌های آب و هوایی و بر اساس مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی پیشنهادی می‌توان عملکرد محصولات دیم ذکر شده را با دقت مناسبی پیش‌بینی نمود.

کلمات کلیدی

, اسکالوگرام, اسکالوگرام فازی, خشکسالی, کشت دیم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1079267,
author = {احمدیان, فاطمه and انصاری, حسین and مساعدی, ابوالفضل},
title = {توسعه مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به‌منظور بهبود پیش‌بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد در استان گلستان},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اسکالوگرام، اسکالوگرام فازی، خشکسالی، کشت دیم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به‌منظور بهبود پیش‌بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد در استان گلستان
%A احمدیان, فاطمه
%A انصاری, حسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%J نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2020

[Download]