میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (5), شماره (3), سال (2020-3) , صفحات (31-47)

عنوان : ( بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: رویا امیری قندشتنی , اسماعیل عطای صالحی , علی محمدی ثانی , معصومه مهربان سنگ آتش , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فیلم مرکب متشکل ازمتیل­سلولز (1، 5/2 و 4 درصد)، کنسانتره پروتئین آب پنیر (2، 4 و 6 درصد)، نشاسته ذرت (1، 2 و 3 درصد) و گلیسرول به عنوان نرم­کننده در غلظت ثابت(5/2 درصد) و باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس­رامنوسوس ( با غلظت CFU/ml107×5/1) تهیه شد. سپس ویژگی­های فیزیکوشیمیایی (ضخامت، نفوذ پذیری به بخار آب، رطوبت، انحلال پذیری و تغییرات رنگ) و مکانیکی (درصد ازدیاد طول ونیروی لازم جهت پاره شدن) فیلم و میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد متیل­سلولز، پروتئین آب پنیر و نشاسته ذرت سبب افزایش میزان ضخامت، رطوبت، نیروی لازم برای پاره شدن، تغییرات رنگ و میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس و کاهش انحلال‌پذیری و میزان نفوذ‌پذیری به بخارآب شد. در مجموع فرمول پایه فیلم (غلظت متیل­سلولز 08/2 درصد، کنسانتره پروتئین آب پنیر 13/2 درصد و نشاسته ذرت 14/1 درصد) سبب بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمایی و مکانیکی فیلم خوراکی و بهبود زنده­مانی باکتری پروبیوتیک شد.

کلمات کلیدی

, فیلم خوراکی, کنسانتره پروتئین آب پنیر, متیل سلولز, نشاسته ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079291,
author = {رویا امیری قندشتنی and اسماعیل عطای صالحی and علی محمدی ثانی and معصومه مهربان سنگ آتش and صفری, امید},
title = {بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخ},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {3},
month = {March},
issn = {2476-3403},
pages = {31--47},
numpages = {16},
keywords = {فیلم خوراکی، کنسانتره پروتئین آب پنیر، متیل سلولز، نشاسته ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخ
%A رویا امیری قندشتنی
%A اسماعیل عطای صالحی
%A علی محمدی ثانی
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A صفری, امید
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2020

[Download]