اقیانوس شناسی, دوره (10), شماره (39), سال (2019-12) , صفحات (81-88)

عنوان : ( زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در اقیانوس تتیس غربی (برش تپال) )

نویسندگان: رعنا شیری , فاطمه هادوی , فرشته سجادی هزاوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سازند دلیچای در برش تپال بر اساس نانوفسیل های آهکی تعیین سن می گردد. سازند دلیچای در این برش با ماسه سنگ قرمز در قاعده شروع و به ترتیب با لایه های مارن و تناوب آهک ماسـهای و شـیل و شـیل آهکـی پوشیده می شود و بطور تدریجی به آهک های چرتی سازند لار تبدیل می گردد. این سـازند بطـور ناپیوسـته بـر روی سیلت ستون های سازند شمشک قرار می گیرد. در این بررسی تعداد 60نمونه برداشت و به روش اسمیر اسلاید آماده سازی گردید. بر اساس مطالعه نمونه های برداشت شده، 13جنس و 32گونه از نانوفسیل های آهکی شناسایی شد که با زیست زون های CC1تا CC5با بازه زمانی بریازین تا بارمین پیشین مطابقت دارد. علاوه بر نانوفسیل های آهکی، 8 جنس و 13گونه از ) )Didemnid Ascidian spiculesشناسایی و معرفی گردید

کلمات کلیدی

, نانوفسیل های آهکی, دلیچای, زیست چینه شناسی, تتیس غربی, تپال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079860,
author = {شیری, رعنا and هادوی, فاطمه and فرشته سجادی هزاوه},
title = {زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در اقیانوس تتیس غربی (برش تپال)},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {1562-1057},
pages = {81--88},
numpages = {7},
keywords = {نانوفسیل های آهکی، دلیچای، زیست چینه شناسی، تتیس غربی، تپال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در اقیانوس تتیس غربی (برش تپال)
%A شیری, رعنا
%A هادوی, فاطمه
%A فرشته سجادی هزاوه
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2019

[Download]