پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (13), شماره (49), سال (2020-12) , صفحات (31-58)

عنوان : ( شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر )

نویسندگان: اسد حصیری , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ساز و کارهای مهمی که در سال های اخیر برای ایجاد انگیزه در کارکنان مورد توجه نظریه پردازان و کارگزاران مدیریت قرار گرفته است سازه مالکیت روان شناختی است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از حیث هدف توسعه ای، و استراتژی آن پیمایشی از نوع اکتشافی تحلیلی می باشد. در مرحله اول پژوهش که ماهیتی کیفی دارد جهت احصاء مولفه های پیشآیند و پسآیند از روش مرور نظام مند و برای اولویت بندی آنها از روش دلفی دو مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان حوزه مدیریت 8 دانشگاه برتر کشور و دانشگاه خلیج فارس بوشهر (به دلیل بافت بومی) و همچنین مدیران کل و معاونین حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی تحت نظر 16 وزارتخانه در شهر بوشهر و در بخش کمی کارکنان شاغل در این سازمان ها تشکیل دادند که به روش تصادفی طبقه ای تعداد 333 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار و روابط بین پیشآیندها و پسآیندها با مالکیت روان شناختی معنادار می باشد.

کلمات کلیدی

, پیشآیندها, پسآیندها, مالکیت روان شناختی, سازمان های دولتی, شهر بوشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1079905,
author = {حصیری, اسد and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {49},
month = {December},
issn = {2538-3418},
pages = {31--58},
numpages = {27},
keywords = {پیشآیندها، پسآیندها، مالکیت روان شناختی، سازمان های دولتی، شهر بوشهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تبیین پیشآیندها و پسآیندهای مالکیت روان شناختی در سازمان های دولتی استان بوشهر
%A حصیری, اسد
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2020

[Download]