زیست فناوری, دوره (11), شماره (2), سال (2020-4) , صفحات (217-224)

عنوان : ( جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاک های آلوده نفتی )

نویسندگان: فائزه ربانی , وهب جعفریان , احمد آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف خالص ­سازی و شناسایی بیوشیمیایی آنزیم تجزیه­ کننده فنول از باکتری­های موجود در خاک­ های حاوی آلاینده ­های نفتی انجام پذیرفت. پروتئین کاتکول 1و 2 دی اکسیژناز از باکتریAneurinibacillus migulanus Isolate ZNU05 استخراج و با استفاده از ستون کروماتوگرافی تبادل یونی Q-Sepharoseتخلیص شد. فعالیت آنزیم در pHهای مختلف بین 4 تا 9، محدوده دمایی20 تا 70 درجه سلسیوس، و در حضور نمک کلرید یون ­های فلزی مختلفی مانند 2+ Ca، K+، Mn2+،Co2+ ،Zn 2+،Mg2+ ،­Cu2+، + Na و حلال­ های گوناگون شامل اتانول، اتیل­استات، پترولیوم­اتر، استونیتریل، ان-آمیل­الکل، ان-هگزان و تولوئن ارزیابی شد. همچنین فعالیت این آنزیم با استفاده از سوبستراهای گوناگون مانند فنول، کتکول، بنزوئیک اسید، پیروگالول و آلفا ـ نفتول بررسی گردید. آنالیز پروتئین به روش SDS-PAGE بیانگر وجود تک باند پروتئینی با وزن مولکولی حدود 40 کیلودالتون بود. نتایج تعیین ویژگی آنزیم کتکول 1و2 دی اکسیژناز نشان داد که pH و دمای مطلوب به ترتیب 5/8 و 30 درجه سلسیوس بود. فعالیت کاتالیتیکی آنزیم در حضور یون­ های کلرید کبالت و روی (5 میلی­مولار) و همچنین حلال آلی آمیل الکل، افزایش یافت، ولی دیگر یون­ های فلزی و حلال­ های آلی بکار رفته باعث کاهش و یا مهار فعالیت آنزیم شدند. از میان سوبستراهای مختلف بر روی فعالیت آنزیم، کتکول سوبسترای بسیار مطلوب­ تری برای آنزیم بود، به طوری کهVmax و Km آنزیم برای این سوبسترا به ترتیب 959/8 واحد بر میلی­ گرم و 992/4 میکرومول بر میلی­ لیتر می­ باشد.

کلمات کلیدی

, آلاینده نفتی, تجزیه فنول, تخلیص پروتئین, کتکول 1و2 دی اکسیژناز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080091,
author = {فائزه ربانی and وهب جعفریان and آسوده, احمد},
title = {جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاک های آلوده نفتی},
journal = {زیست فناوری},
year = {2020},
volume = {11},
number = {2},
month = {April},
issn = {2322-2115},
pages = {217--224},
numpages = {7},
keywords = {آلاینده نفتی; تجزیه فنول; تخلیص پروتئین; کتکول 1و2 دی اکسیژناز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم کتکول ۱و ۲دیاکسیژناز از فلور میکروبی خاک های آلوده نفتی
%A فائزه ربانی
%A وهب جعفریان
%A آسوده, احمد
%J زیست فناوری
%@ 2322-2115
%D 2020

[Download]