مهندسی ساخت و تولید, دوره (7), شماره (6), سال (2020-9) , صفحات (18-32)

عنوان : ( بررسی اثر آماده سازی سطحی و روش پخت بر ظرفیت تحمل بار و عمر خستگی اتصالات لبه ای چسبی )

نویسندگان: پدرام زمانی , عبدالرحمان جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اتصالات چسبی با امکان اتصال مواد غیر همجنس، در صنایع خودروسازی، هوایی و توربین بادی کاربرد گستردهای پیدا کرده اند .شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود ظرفیت تحمل بار و عمر این اتصالات، کیفیت چسبندگی سطوح و انتخاب روش مناسب، حائز اهمیت است .در این مقاله، اثر دو عامل آماده سازی سطحی و سه روش پخت بر بارگذاری شبه استاتیک و عمر خستگی اتصالات لبه ای چسبی فلزی، فلزی-کامپوزیتی و کامپوزیتی تحت بارگذاری خمش چهار نقطهای بررسی شده است .در آماده سازی سطحی، روش های مکانیکی سنباده زنی و شیمیایی زبریسازی با محلول اسید سولفوریک-دیکرومات سدیم انتخاب شده اند، و روش های پخت بدون پسا-پخت، پسا-پخت با سرد کردن تدریجی، و پسا -پخت با سرد کردن سریع بررسی شدند .نتایج نشان دادند که در شرایط آماده سازی یکسان، نیروی بیشینه شبه استاتیک در اتصال فلز-کامپوزیتی و کمینه آن در اتصال فلزی است .در روش آماده سازی مکانیکی، میزان نیروی شبه استاتیک و عمر خستگی نسبت به روش شیمیایی افزایش یافته و همچنین در مورد اثر آماده سازی سطح در شرایط پخت مختلف بحث شده است .به علاوه، نیروی بیشینه شبه استاتیک در اتصال فلز-کامپوزیتی وابستگی کمتری به سرد کردن پس از پسا-پخت نسبت به اتصال فلزی داشته و در اتصال کامپوزیتی کاملاً به روش پخت وابسته است .سرد کردن تدریجی پس از پسا-پخت عمر خستگی اتصالات فلز-کامپوزیتی را بهبود می بخشد و نیروی بیشینه شبه استاتیک و عمر خستگی در اتصال فلز-کامپوزیتی نسبت به سایر اتصالات بیشتر هستند .با بررسی سطوح واماندگی مشاهده شد که با اعمال پسا-پخت برای اتصال فلز-کامپوزیتی، وضعیت واماندگی به نوع واماندگی در چسب تبدیل شده و این بهبود میتواند در ترمیم اتصال مفید باشد.

کلمات کلیدی

, اتصال لبه ای چسبی, آزمون خمش چهار نقطه ای, روش آماده سازی سطحی, روش پخت, عمر خستگی اتصال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080625,
author = {زمانی, پدرام and جامی الاحمدی, عبدالرحمان},
title = {بررسی اثر آماده سازی سطحی و روش پخت بر ظرفیت تحمل بار و عمر خستگی اتصالات لبه ای چسبی},
journal = {مهندسی ساخت و تولید},
year = {2020},
volume = {7},
number = {6},
month = {September},
issn = {2476-504X},
pages = {18--32},
numpages = {14},
keywords = {اتصال لبه ای چسبی، آزمون خمش چهار نقطه ای، روش آماده سازی سطحی، روش پخت، عمر خستگی اتصال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر آماده سازی سطحی و روش پخت بر ظرفیت تحمل بار و عمر خستگی اتصالات لبه ای چسبی
%A زمانی, پدرام
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%J مهندسی ساخت و تولید
%@ 2476-504X
%D 2020

[Download]