زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (125-136)

عنوان : ( اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران )

نویسندگان: سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. درطی سالهای گاشته، بهطور متوسط 11 % درآمد دولت و 11 % درآمد صادرات ایران از نفتوگاز بوده است. از دیگرسوی ایران بهعنوان بزرگترین صادرکننده زعفران بخش قابل توجهی از ارزش صادراتی جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است. با توجه به تأثیرگااری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان مهمترین منبع درآمدی، بررسی تأثیر شوک حاصل از نوسانات این درآمدها بر اقتصاد ایران ضروری بهنظر می رسد. از این رو مطالعه حاضر به بررسفی اثفر شفوک درآمفدهای نفتفی بفر 0 و الگوهای جوهانسفون - جوسفیلیوس و تصفحی 01- صادرات زعفران ایران پرداخته است. در این راستا از دادههای سریزمانی دوره 30 خطا برای برآورد روابط بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای الگو استفاده شده است. یافتههای پژوهش بیانگر این است کفه نفرر ارز مفؤثر واقعی در بلندمدت و کوتاهمدت تأثیر معنیدار مثبت بر صادرات زعفران درکشور دارد. شاخص قیمتداخلی زعفران بفه قیمفت جهفانی آن و بهرهوری زعفران نیز با اینکه اثرشان از لحاظ آماری معنیدار نیست ولی تأثیر آن از لحاظ علامت بهترتیفب منففی و مثبفت اسفت . شفوک درآمدهای نفتی نیز طبق انتظار درکوتاهمدت و بلندمدت دارای اثر منفی بر صادرات زعفران بوده است.

کلمات کلیدی

, الگوی تصحی خطا, درآمدهای نفتی, زعفران, شوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080676,
author = {محمدزاده, سیدحسین and کرباسی, علی رضا},
title = {اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1529},
pages = {125--136},
numpages = {11},
keywords = {الگوی تصحی خطا، درآمدهای نفتی، زعفران، شوک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران
%A محمدزاده, سیدحسین
%A کرباسی, علی رضا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]