زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (119-129)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) )

نویسندگان: سید مهدی حسینی , امیر دادرس مقدم , علی رضا کرباسی , احمد وندکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریسک در فعالیت‌های کشاورزی، تأثیر بسزایی در تولیدات کشاورزی دارد و ریسک تولید کشاورزان بر اقتصاد خانوار به تبع آن بر اقتصاد جامعه اثر گذار است. از این­رو شناسایی عوامل و تعیین کننده­های مهم مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک زعفران­کاران قاینات صورت گرفته است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از 120 زعفران‌کار این شهرستان در سال 1396 جمع­آوری شده است. نتایج با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک نشان داد که از 44 فاکتور، عامل‌های عملکرد، آبیاری، زمان فروش، راهنمای کارشناسان، کیفیت آب، بذر جوان‌تر و پس‌انداز با ریسک زعفران‌کاران قاینات رابطه مثبت دارد و همچنین فاکتورهای متنوع‌سازی فعالیت­ها، حل اختلاف، فروش کل، هزینه خرید پیاز با ریسک زعفران­کاران رابطه منفی دارد. در این راستا پیشنهاد می­شود که به منظور کاهش شاخص ریسک زعفران­کاران راهنمایی­های کارشناسان را ارتقاء داده تا اختلافات بین زعفران­کاران را به حداقل ممکن کاهش یابد و همچنین با افزایش زمان فروش و پس انداز، ریسک زعفران­کاران را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, ریسک, زعفران, قاینات, تقریب تابع الگوریتم ینتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080679,
author = {سید مهدی حسینی and امیر دادرس مقدم and کرباسی, علی رضا and احمد وندکی},
title = {عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-1529},
pages = {119--129},
numpages = {10},
keywords = {ریسک، زعفران، قاینات، تقریب تابع الگوریتم ینتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)
%A سید مهدی حسینی
%A امیر دادرس مقدم
%A کرباسی, علی رضا
%A احمد وندکی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2020

[Download]