علوم اجتماعی, دوره (17), شماره (1), سال (2020-9) , صفحات (30-54)

عنوان : ( شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) )

نویسندگان: هما کلالیان , یعقوب مهارتی , مجید اشرفی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک توجه گسترده جهانی به کارآفرینی اجتماعی وجود دارد. با این حال، نظریه کارآفرینی اجتماعی هنوز در مرحله مفهوم سازی است و در قلب آن، مفهوم شناخت فرصت قرار دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های اجتماعی برای خلق ارزش اجتماعی در ایران است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد کیفی؛ و راهبرد آن نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) است، جامعۀ آماری این پژوهش خبرگان کارآفرینی اجتماعی و مؤسسین شرکت های اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی؛ 19 نفر تا اشباع نظری به عنوان نمونه انتخاب و با آنان مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش؛ از بستۀ نرم افزاری MAXQDA نسخۀ10 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله ی کدگذاریِ حقیقی و کدگذاریِ نظری این پژوهش بومی نشان داد که چهار مقولۀ اصلی یعنی «عوامل انگیزشی»؛ «دانش و قابلیت های کارآفرینانه»؛ «ویژگی های شخصیّتی کارآفرین اجتماعی» و «عوامل محیطی» در شناخت فرصت های اجتماعی حولِ محور «فرآیند خلق ارزش اجتماعی» ایران تأثیر دارند؛ پژوهش حاضر می تواند بخشی از خلأهای شناختیِ کارآفرینی اجتماعی در ایران را مرتفع نماید.

کلمات کلیدی

, فرصت اجتماعی, فرآیند خلق ارزش اجتماعی, کارآفرین اجتماعی, نظریۀ داده بنیاد, رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080878,
author = {هما کلالیان and مهارتی, یعقوب and مجید اشرفی and خوراکیان, علیرضا},
title = {شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2020},
volume = {17},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {30--54},
numpages = {24},
keywords = {فرصت اجتماعی، فرآیند خلق ارزش اجتماعی، کارآفرین اجتماعی، نظریۀ داده بنیاد، رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری)
%A هما کلالیان
%A مهارتی, یعقوب
%A مجید اشرفی
%A خوراکیان, علیرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2020

[Download]