اقتصاد و الگو سازی, دوره (10), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (11-332)

عنوان : ( بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران )

نویسندگان: سید مهدی پژم , حسن تحصیلی , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش صادرات غیرنفتی یکی از اجزای مهم صادرات در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این راستا، کاهش ارزش پول داخلی به عنوان یکی از راههای دستیابی به این هدف مطرح است. هدف پژوهش حاضر ارائه‌ بینشی جدید در رابطه با نحوه‌ اثرگذاری نرخ ارز بر تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون برداری آستانه‌ای استفاده شد تا موضوع عبور نرخ ارز طی سال‌های 1395:4 – 1376:2 به صورت غیرخطی بررسی شود. طبق نتایج پژوهش، تکانه نرخ ارز با پاسخ مثبت شاخص تورم کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه است. در عین حال، اثرگذاری تکانه مذکور قبل و بعد از تورم فصلی 0.8 درصد، متفاوت است. به گونه ای که اگر تورم کالاهای صادراتی بیشتر از آستانه باشد واکنش مثبت و شدیدتری نسبت به تکانه نرخ ارز خواهد داشت. این نتیجه را می‌توان به وابسته بودن فرآیند تولید به کالاهای واسطه‌ای وارداتی نسبت داد. بر این اساس، نمی‌توان انتظار داشت با کاهش ارزش پول ملی رقابت‌پذیری بین‌المللی برای صادرات غیرنفتی ایجاد شود.

کلمات کلیدی

, عبور نرخ ارز, شاخص قیمت کالاهای صادراتی, الگوی خودرگرسیون ‌برداری آستانه‌ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080940,
author = {پژم, سید مهدی and تحصیلی, حسن and بهنامه, مهدی},
title = {بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران},
journal = {اقتصاد و الگو سازی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-5775},
pages = {11--332},
numpages = {321},
keywords = {عبور نرخ ارز، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، الگوی خودرگرسیون ‌برداری آستانه‌ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران
%A پژم, سید مهدی
%A تحصیلی, حسن
%A بهنامه, مهدی
%J اقتصاد و الگو سازی
%@ 2476-5775
%D 2019

[Download]