فناوری تولیدات گیاهی, Volume (10), No (1), Year (2018-5) , Pages (69-81)

Title : ( اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی )

Authors: Sohrab Davarpanah , Ali Tehranifar , Gholam Hossein Davarynejad , abadia , Reza Khorassani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

بهمنظور بررسی تأثیر محلولپاشی اسید هیومیک بر عملکرد و ویژگیهای کیفی میوه انار، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان مهولات در طی سالهای 1343 و 1344 انجام پذیرفت. محلولپاشی اسید هیومیک با چهار غلظت 2666 و 3666 میلیگرم در لیتر( در دو مرحله تمام گل و یک ماه بعد از تمام گل انجام پذیرفت. نتایج ، )صفر )تیمار شاهد(، 1666 بهدست آمده نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک اثر معنیداری بر عملکرد، تعداد میوه در درخت، میانگین وزن و اندازه میوه داشت. بیشترین عملکرد و تعداد میوه در درخت با غلظت 3666 میلیگرم در لیتر اسید هیومیک بهدست آمد، درحالیکه بیشترین وزن و اندازه میوه با غلظت 2666 میلیگرم در لیتر حاصل شد. علاوه بر این، محلولپاشی اسید هیومیک منجر به افزایش مواد جامد محلول، pH ، آنتوسیانین کل و کربوهیدرات کل و کاهش اسید قابل تیتر نسبت به تیمار شاهد گردید. محلولپاشی اسید هیومیک تأثیری بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و فنل کل عصاره میوه نداشت. کاربرد اسید هیومیک سبب افزایش غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و روی و کاهش غلظت فسفر در برگ شد، درحالیکه تأثیری بر غلظت عناصر کلسیم و آهن در برگ نداشت. بهطورکلی نتایج بهدست آمده نشان داد که محلولپاشی اسید هیومیک منجر به افزایش عملکرد از طریق افزایش در تعداد میوه، اندازه و وزن میوه شده و همچنین سبب بهبود شاخصهای کیفی میوه انار شده است.

Keywords

, تغذیهبرگی, کود آلی معدنی, محلولپاشی, آنتوسیانین, ظرفیت آنتیاکسیدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080994,
author = {Davarpanah, Sohrab and Tehranifar, Ali and Davarynejad, Gholam Hossein and خاویر آبادیا and Khorassani, Reza},
title = {اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2476-6321},
pages = {69--81},
numpages = {12},
keywords = {تغذیهبرگی، کود آلی معدنی، محلولپاشی، آنتوسیانین، ظرفیت آنتیاکسیدانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی
%A Davarpanah, Sohrab
%A Tehranifar, Ali
%A Davarynejad, Gholam Hossein
%A خاویر آبادیا
%A Khorassani, Reza
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2018

[Download]