بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Khorassani


موارد یافت شده: 194

1 - ارزیابی خصوصیات کمپوست زباله شهری غنی شده با پودر خون، پودر استخوان و خاک فسفات و تاثیر آن بر رشد اسفنا (.Spinacia oleracea L) (چکیده)
2 - اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
3 - تأثیر برگپاشی عصاره سیر بر وزن خشک و جذب پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
4 - Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclay (چکیده)
5 - مقایسه ضایعات آلی مختلف و کمپوست آن ها بر فراهمی عناصر غذایی و عملکرد گیاه گندم در یک خاک آهکی (چکیده)
6 - Two Fe mining sub-products and three thiol compounds alleviate Fe deficiency in soybean (Glycine max L.) grown in a calcareous soil in greenhouse conditions (چکیده)
7 - Nitrification inhibitor application at stem elongation stage increases soil nitrogen availability and wheat nitrogen use efficiency under drought stress (چکیده)
8 - مقایسه کاربرد اکسید آهن، سکوسترین و سولفات آهن در حضور کود دامی و گوگرد بر جذب آهن توسط گیاه سویا (چکیده)
9 - بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زئولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت (چکیده)
10 - بررسی اثر سیلیسیم بر جذب فسفر و رشد گیاه گندم تحت تنش رطوبتی در یک خاک آهکی (چکیده)
11 - تاثیر کاربرد همزمان کودهای آلی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و خصوصیات گل و کلاله زعفران Crocus sativus L.) (چکیده)
12 - اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (چکیده)
13 - Effects of methanol-activated biochar on tetracycline concentration and soil microbial activities in the presence of copper (چکیده)
14 - اثر مدیریت علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (چکیده)
15 - اثرات اسید هیومیک و عصاره سیر بر وزن خشک و غلظت پتاسیم گندم در شرایط تنش خشکی (چکیده)
16 - تاثیر محرکهای زیستی مختلف بر انتقال مجدد بور در گیاه اسفناج (چکیده)
17 - تأثیر بیوچار بر بهبود فعالی تهای میکروبی در یک خاک آلوده به تتراسایکلین (چکیده)
18 - بررسی تاثیر هوادهی بر برخی خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست (چکیده)
19 - بزرسی جذب فسفز در سطوح هختلف فسفز در شزایط تنش رطوبتی در بیی دو رقن گنذم (چکیده)
20 - اثر عنصر روی در حضور ورمی کمپوست و کود دامی بر رشد و جذب روی در گیاه گندم (چکیده)
21 - مقایسه تاثیر زمان هوادهی بر برخی ویژگی های شیمیایی چای کودهای گاوی و ورمی کمپوست (چکیده)
22 - تاثیر آتش سوزی بر ویژگی های فیزیکی خاک در کاربری های مرتع، کشاورزی و جنگل در استان گلستان (چکیده)
23 - اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی (چکیده)
24 - اثر کاربرد اسید هیومیک و کود فسفر بر رشد ریشه، جذب و جریان به درون فسفر در گیاه نیشکر (چکیده)
25 - اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر (چکیده)
26 - تاثیر اسید هومیک و کود فسفر بر آنزیم‌های فسفاتاز، کربن فعال و فسفر قابل استفاده در ریزوسفر گیاه نیشکر (چکیده)
27 - Chemical and Spectroscopic Characterization of Humic Acids Extracted from Filter Cake using Different Basic Solutions (چکیده)
28 - تأثیر کلات آهن بر برخی صفات کمی و کیفی درختان پسته (چکیده)
29 - اثر ‌اسید هیومیک روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی (چکیده)
30 - بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (چکیده)
31 - Lignin-based hydrogel alleviates drought stress in maize (چکیده)
32 - Development and Characterization of Lignin‐Based Hydrogel for Use in Agricultural Soils: Preliminary Evidence (چکیده)
33 - Glutathione supplementation prevents iron deficiency in Medicago scutellata grown in rock sand under different levels of bicarbonate (چکیده)
34 - A study of the Effects of organic compounds and Fe and Zn nano-fertilizers on the yield and absorption of macronutrients in Tomatoes (چکیده)
35 - Soil available water and plant growth in relation to K:Na ratio (چکیده)
36 - Split Application of Nitrogen Fertilizer and Inoculation with Arbuscular Mycorrhiza and Rhizobium ciceri Improve Grain Quality of Chickpea (چکیده)
37 - اثر نانو و میکرو‌ذرات دی‌اکسید‌تیتانیم در تثبیت کادمیم در سوسپانسیون‌های خاک در حضور اسید‌هومیک (چکیده)
38 - Comparison of Foliar and Soil Fe Fertilization on Medicago scutellata Physiological-Biochemical Characteristics and Active Iron in Soils Containing Different Amounts of Lime (چکیده)
39 - اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی (چکیده)
40 - اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت (چکیده)
41 - بررسی پاسخ گندم (Triticum aestivum L.) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیم (چکیده)
42 - شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران (چکیده)
43 - Glutathione foliar fertilisation prevents lime‐induced iron chlorosis in soil grown Medicago scutellata (چکیده)
44 - NH4+-K+ co-loaded clinoptilolite as a binary fertilizer (چکیده)
45 - تاثیر زئولیت و کود گاوی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک (چکیده)
46 - تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) (چکیده)
47 - جذب کادمیم در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم در سوسپانسیون های خاک (چکیده)
48 - Temporary increase of the concentration of nutrient solution in soilless culture improves strawberry quality (چکیده)
49 - بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت فرنگی با کاربرد اسید آمینه ها در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
50 - اثر تنش خشکی برجذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
51 - بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم (چکیده)
52 - Selenium improves physiological responses and nutrient absorption in wheat (Triticum aestivum L.) grown under salinity (چکیده)
53 - Effect of different K:Na ratios in soil on dispersive charge, cation exchange and zeta potential (چکیده)
54 - Interaction of selenium and cadmium in wheat at different salinities. (چکیده)
55 - تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت (چکیده)
56 - تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی (چکیده)
57 - تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم (چکیده)
58 - تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات (چکیده)
59 - Leaching behaviour of a sandy soil amended with natural and NH4+ and K+ saturated clinoptilolite and chabazite (چکیده)
60 - Relationship of Soil Properties with Yield and Morphological Parameters of Pistachio in Geomorphic Surfaces of Bajestan Playa, Northeastern Iran (چکیده)
61 - تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه (چکیده)
62 - Synthesis of organo-montmorillonite and its effect on soil urease and L-glutaminase activites (چکیده)
63 - تأثیر افزودن رس مونت موریلونیت و رس آلی بر فعالیت آنزیم اوره‎آز و ال-آسپاراژیناز در خاک (چکیده)
64 - Impact of monovalent cations on soil structure. Part I. Results of an Iranian soil (چکیده)
65 - مقایسه جذب فلزات سرب و روی در حضور فولویک اسید در یک خاک آهکی (چکیده)
66 - بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. (چکیده)
67 - اثر سطوح مختلف فسفر بر تغییرات کربن آلی در خاک چسبیده به ریشه و توده‌ی خاک گندم (چکیده)
68 - تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)) (چکیده)
69 - بررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیترات سازی در مقادیر مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی 15N (چکیده)
70 - The sedimentology and mineralogy of sand dunes of southern Neyshabour (Northeastern Iran) (چکیده)
71 - پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران (چکیده)
72 - اثز آتش سوزی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک در جنگل الگندره استان گلستان (چکیده)
73 - بررسی اثرات سوزاندن بقایای گیاهی بر برخی خصوصیات شمیایی خاک (چکیده)
74 - تاثیر نسبتهای جذب سدیم و پتاسیم بر مقاومت کششی خاک در دو رطوبت هوا خشک و - معادل مکش ماتریک 055 کیلوپاسکال (چکیده)
75 - Bioavailability of coated and uncoated ZnO nanoparticles to cucumber in soil with or without organic matter (چکیده)
76 - اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد (چکیده)
77 - Interaction of Different Wheat Genotypes and Nitrification Inhibitor 3,4-Dimethylpyrazole Phosphate (DMPP) Using 15N Isotope Tracing Techniques (چکیده)
78 - Effects of Foliar Nano-nitrogen and Urea Fertilizers on the Physical and Chemical Properties of Pomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) Fruits (چکیده)
79 - شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور (چکیده)
80 - مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان (چکیده)
81 - اثر قارچ‌های مایکوریزا- آربسکولار و فسفر بر جذب آرسنیک از خاک‌های آلوده به آرسنیت و آرسنات به‌وسیله گیاه آفتابگردان (چکیده)
82 - اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
83 - ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی (چکیده)
84 - تعیین اعداد مرجع و محدودیت عناصر غذایی برای پرتقال با استفاده از روش تشخیص چند گانه عناصر غذایی (چکیده)
85 - Effect of foliar spray of calcium and zinc on yield, nutrients concentration and fruit quality of orange (چکیده)
86 - اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
87 - Effects of coated and non-coated ZnO nano particles on cucumber seedlings grown in gel chamber (چکیده)
88 - تاثیر نسبت های مختلف Na/K محلول خاک بر مقاومت کششی و تردی خاکدانه ها (چکیده)
89 - تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی (چکیده)
90 - بهبود ماندگاری پس از برداشت دو رقم توت فرنگی(Fragaria× anannasa)با کاربرد آمینواسیدها در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
91 - تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی (چکیده)
92 - تاثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص های عملکرد گل حسرت ( Colchicum kotschyi Boiss. (چکیده)
93 - تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار (چکیده)
94 - اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی (چکیده)
95 - Effects of foliar applications of zinc and boron nano-fertilizers onpomegranate (Punica granatum cv. Ardestani) fruit yield and quality (چکیده)
96 - اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران (چکیده)
97 - تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور (چکیده)
98 - تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن -15 و عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن -13 متفاوت (چکیده)
99 - ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
100 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
101 - تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج (چکیده)
102 - Soil Quality Assessments in Some Iranian Saffron Fields (چکیده)
103 - تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات (چکیده)
104 - تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) (چکیده)
105 - بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) (چکیده)
106 - بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) (چکیده)
107 - اثر اسید اگزالیک در افزایش قابلیت استفاده فسفر برای گیاه گندم (چکیده)
108 - بررسی غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد بنه‌های دختری زعفران (چکیده)
109 - اثر سطوح مختلف کود فسفر بر اجزاء نیتروژن معدنی خاک در خاک چسبیده به ریشه و توده خاک برای کشت گندم (چکیده)
110 - تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک (چکیده)
111 - مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی (چکیده)
112 - بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور (چکیده)
113 - تاثیر فولویک اسید در جذب سطحی سرب در یک خاک آهکی (چکیده)
114 - Investigation of Some Quantitative and Qualitative Characters of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Different Organic Substrates and Different Levels of Phosphorus Fertilization (چکیده)
115 - بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور (چکیده)
116 - تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی (چکیده)
117 - تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی (چکیده)
118 - تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی (چکیده)
119 - آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی (چکیده)
120 - مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
121 - بررسی تأثیر غلظت های مختلف پتاسیم بر روی مقادیر مقاومت فروروی خاک و پایداری خاکدانه ها (چکیده)
122 - بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (چکیده)
123 - Cadmium Removal from Saline Soil Suspension by Ti Nanoparticles (چکیده)
124 - مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
125 - بررسی تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن بر روی عملکرد و خوابیدگی برنج رقم طارم محلی (چکیده)
126 - تأثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول (چکیده)
127 - اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی (چکیده)
128 - اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای (چکیده)
129 - اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای (چکیده)
130 - مقایسه کارآیی گیاه پالایی با استفاده از سسبانیا (Sesbania acuelata)، روناس (Rubia tinctorum) و مَرغ (Cynodon dactylon) و روش های شیمیایی در اصلاح یک خاک شور سدیمی (چکیده)
131 - کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم (چکیده)
132 - تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت (چکیده)
133 - تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول (چکیده)
134 - بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
135 - بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین (چکیده)
136 - بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی (چکیده)
137 - اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری (چکیده)
138 - ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز (چکیده)
139 - تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
140 - Evaluation of Zn–Al–SO4 layered double hydroxide for the removal of arsenite and arsenate from a simulated soil solution: Isotherms and kinetics (چکیده)
141 - Bettio, Antonio (چکیده)
142 - اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن (چکیده)
143 - In situ stabilization of As and Sb with naturally occurring Mn, Al andFe oxides in a calcareous soil: Bioaccessibility, bioavailability andspeciation studies (چکیده)
144 - تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (چکیده)
145 - ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی (چکیده)
146 - تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
147 - بررسی غلظت، زمان و دفعات مناسب برگپاشی در رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از محلول غذایی کامل (چکیده)
148 - تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو (چکیده)
149 - کشت گیاه روناس به عنوان روشی موثر و کارا در اصلاح یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
150 - Speciation of Pb in a Contaminated Calcareous Soil Amended with Nano-Sized Zero-Valent Iron (nZVI) and Cow Manure (چکیده)
151 - مقایسه سه اسید آلی اگزالیک، سیتریک، مالیک و نم کهای سدیمی آن در استخراج فسفر از یک خاک (چکیده)
152 - اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز (چکیده)
153 - مطالعهی اهمیت و مکانیسم تغذیهی فسفر در دو گیاه ذرت و جو برای کاهش اثرات زیانآورناشی از تنش رطوبتی (چکیده)
154 - اثر نیترات و زمان برداشت بر عملکرد و غلظت عناصر آهن،روی و مس در گیاه کاهو با استفاده از کشت هیدروپونیک (چکیده)
155 - بررسی امکان استفاده از اگزالیک اسید به منظور افزایش بهره وری کود فسفر در خاک (چکیده)
156 - بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم (چکیده)
157 - Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systems (چکیده)
158 - کارایی هیف‌های بیرونی قارچ‌های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفید (چکیده)
159 - تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
160 - مطالعه تغذیه فسفر در برخی گیاهان دارویی در خاکی با فسفر کم (چکیده)
161 - برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت (چکیده)
162 - تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
163 - تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفید (چکیده)
164 - تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت (چکیده)
165 - تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس (چکیده)
166 - اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک (چکیده)
167 - مقایسه تاثیر نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی (چکیده)
168 - اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (چکیده)
169 - برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (چکیده)
170 - اصلاح خصوصیات شیمیایی خاک شور - سدیمی، با استفاده از روشهای شیمیایی و گیاه-پالایی (چکیده)
171 - تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار (چکیده)
172 - تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت (چکیده)
173 - اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک (چکیده)
174 - تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک (چکیده)
175 - مقایسه عملکرد سه رقم تربچه(Raphanus sativus) در بستر کشت خاکی و هواکشت(Aeroponic) (چکیده)
176 - مقایسه اینفلاکسو کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی (چکیده)
177 - بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی (چکیده)
178 - Citramalic acid and salicylic acid in sugar beet root exudates solubilize soil phosphorus (چکیده)
179 - Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil (چکیده)
180 - Evaluation of the Efficiency of Nanoscale Zero-Valent Iron (nZVI) to Stabilize Heavy Metals in a Calcareous Soil (چکیده)
181 - اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L) (چکیده)
182 - Contribution of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Heavy Metals Uptake by White Clover (چکیده)
183 - مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) (چکیده)
184 - ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- APHو GIS (چکیده)
185 - تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (چکیده)
186 - بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی (چکیده)
187 - کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی (چکیده)
188 - شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS (چکیده)
189 - Phosphorus uptake and P concentration of plants as governed by soil supply and plant demand (چکیده)
190 - PHOSPHORUS INFLUX OF SUGAR BEET, MAIZE AND GROUNDNUT IN A LOW P OXISOL (چکیده)
191 - Phosphorus fractions in calcareous soils amended with P fertilizer and cattle manure (چکیده)
192 - بررسی تعادل پتاسیم-کلسیم در برخی از خاک های آهکی خراسان (چکیده)
193 - تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد (چکیده)
194 - تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (چکیده)