علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (104), سال (2020-10) , صفحات (41-50)

عنوان : ( بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی به روش سطح پاسخ )

نویسندگان: محمد مالکی , محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از بسته‌بندی‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه ترکیبات طبیعی بسیار موردتوجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش‌ غلظت‌های مختلف صمغ فارسی (صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد) با غلظت‌های مختلف کربوکسی متیل سلولز (1 و 5/1 درصد) برای بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر مورداستفاده قرار گرفت. تمام مدل های رگرسیونی برازش شده برای پاسخ های آزمون از نظر آماری در سطح 99% اطمینان معنی دار بودند. برای بهینه‌سازی تولید فیلم بیشترین میزان شفافیت، زاویه تماس، مقاومت کششی، میزان کشش تا نقطه پارگی و کمترین حلالیت، تورم و نفوذپذیری به بخار محاسبه گردید. نتایج حاصل از مدل نشان داد که تأثیر کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی بر تمام پاسخ‌ها معنی‌دار (P<0.05) بود. افزایش درصد کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی باعث افزایش حلالیت، تورم، مقاومت کششی و زاویه تماس و کاهش محتوای رطوبتی، نفوذپذیری به بخار، شفافیت و میزان کشش تا نقطه پارگی گردید. بر اساس نتایج حاصل از پیش‌بینی مدل و مقایسه آن با مقادیر تجربی، کربوکسی متیل سلولز در غلظت 5/1 درصد و صمغ فارسی با غلظت 65/0 درصد بهترین نتیجه حاصل از بهینه‌سازی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, کربوکسی متیل سلولز, صمغ فارسی, فیلم زیست‌تخریب‌پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081043,
author = {مالکی, محمد and محسن زاده, محمد},
title = {بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی به روش سطح پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2020},
volume = {17},
number = {104},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {41--50},
numpages = {9},
keywords = {کربوکسی متیل سلولز، صمغ فارسی، فیلم زیست‌تخریب‌پذیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی به روش سطح پاسخ
%A مالکی, محمد
%A محسن زاده, محمد
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2020

[Download]