علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2020-7) , صفحات (23-40)

عنوان : ( مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد )

نویسندگان: فاطمه زهرا امیرمحمدی بهراسمان , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا شامل Nepeta teucriifolia subsp. teucriifolia، Nepeta assurgens، Nepeta glomerulosa، Nepeta cataria، Nepeta binaloudensis، N. racemosa var. crassifolia و Nepeta kotschyi کشت شده در زمین بررسی شد. این پژوهش در باغ پژوهشی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت. محتوای ایریدوئید کل، فلاونوئید، فنول‌ کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. تجزیه اسانس با استفاده از دستگاه GC/MS انجام شد. نتیجه‌ها نشان داد در بین گونه‌‌های بررسی شده، میزان فنول کل از دامنه 47/186 تا 25/464 (میلی‌گرم گالیک‌اسید در 100 گرم وزن خشک) متغیر بود. گونه N. teucriifolia subsp. teucriifolia با مقدار 20/142 و گونه N. glomerulosa با مقدار 08/43 (میلی‌گرم معادل کوئرستین در 100 گرم وزن خشک گیاه) به‌ترتیب بیشترین و کمترین محتوای ترکیب‌های فلاونوئیدی را داشتند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‌های بررسی شده از دامنه 117 تا 33/287 (میکروگرم در میلی‌گرم وزن خشک) در روش DPPH و 67/66 تا 09/81 (میلی‌مول آهن) در روش FRAP به‌دست آمد. بیشترین و کمترین درصد اسانس (74/0 و 06/0 درصد حجمی- وزنی) به‌ترتیب از گونه‌های N. assurgens و N. teucriifolia subsp. teucriifolia به‌دست آمد. براساس نتیجه‌های به‌دست آمده از این پژوهش و براساس ترکیب‌های اصلی شناسایی شده در اسانس، گونه‌های مورد بررسی در سه گروه: گونه‌های دارای ترکیب‌های غالب هومولن و کاریوفیلن (N. teucriifolia subsp. Teucriifolia، N. glomerulosa)، گونه‌های دارای ترکیب غالب، 8،1- سینئول و ایزومرهای نپتالاکتون (N. assurgens، N.binaloudensis Jamzad) و گروه آخر شامل N. kotschyi، N. cataria، N. racemosa var.crassifolia، دارای ترکیب اصلی نپتالاکتون، تقسیم‌بندی شد.

کلمات کلیدی

, Nepeta, نپتالاکتون, FRAP, DPPH , فنول, فلاونوئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081282,
author = {امیرمحمدی بهراسمان, فاطمه زهرا and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین},
title = {مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2020},
volume = {21},
number = {1},
month = {July},
issn = {1680-7154},
pages = {23--40},
numpages = {17},
keywords = {Nepeta، نپتالاکتون، FRAP،DPPH ، فنول، فلاونوئید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد
%A امیرمحمدی بهراسمان, فاطمه زهرا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2020

[Download]